Visa allt om Universitetsservice US Aktiebolag
Visa allt om Universitetsservice US Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 258 12 320 19 357 18 916 19 497 21 313 20 243 21 327 21 727 22 718
Övrig omsättning 47 - 2 3 220 6 883 402 - 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 853 -919 1 922 3 460 5 340 705 178 723 361 1 556
Resultat efter finansnetto -1 856 -926 2 072 3 888 5 377 574 27 597 154 1 405
Årets resultat -1 856 -926 1 631 4 155 2 951 399 -5 427 482 1 464
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 137 117 232 462 683 5 409 5 029 5 239 5 634
Omsättningstillgångar 2 922 4 548 6 954 8 813 12 282 11 945 7 406 8 552 7 385 7 706
Tillgångar 3 109 4 685 7 071 9 045 12 744 12 628 12 815 13 581 12 624 13 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 511 3 367 4 293 5 662 8 506 6 555 6 156 6 161 5 734 5 902
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 350 0 0 0 0 547
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 6 3 858 4 003 4 273 4 401 3 879
Kortfristiga skulder 1 597 1 318 2 778 3 377 2 881 2 215 2 657 3 147 2 489 3 013
Skulder och eget kapital 3 109 4 685 7 071 9 045 12 744 12 628 12 815 13 581 12 624 13 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 825 847 1 039 1 046
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 4 223 5 374 5 336 5 323 4 835 3 681 3 741 4 348 4 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 1 682 2 020 2 351 2 702 2 506 2 572 2 505 2 104 2 066
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 200 2 000 0 0 0 0 650
Omsättning 10 305 12 320 19 359 22 136 26 380 21 715 20 243 21 338 21 727 22 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 12 15 17 18 15 16 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 948 1 613 1 261 1 147 1 184 1 350 1 333 1 278 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 456 624 518 479 415 480 450 422 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 803 -839 2 090 3 650 5 594 987 517 988 707 1 973
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,74% -36,35% 2,33% -2,98% -8,52% 5,29% -5,08% -1,84% -4,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -59,44% -19,55% 29,37% 43,00% 42,24% 5,86% 1,40% 5,37% 2,89% 11,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,02% -7,44% 10,73% 20,56% 27,61% 3,47% 0,88% 3,42% 1,68% 6,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,99% 70,14% 67,89% 66,88% 62,47% 62,61% 56,95% 61,37% 58,35% 61,08%
Rörelsekapital/omsättning 12,92% 26,22% 21,57% 28,74% 48,22% 45,65% 23,46% 25,34% 22,53% 20,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,60% 71,87% 60,71% 62,60% 74,55% 51,91% 48,04% 45,36% 45,42% 47,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,97% 345,07% 250,32% 260,97% 426,31% 539,28% 278,74% 271,75% 296,71% 255,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...