Visa allt om A & P Väst i Strömstad Aktiebolag
Visa allt om A & P Väst i Strömstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 585 3 617 3 727 4 138 4 012 4 046 3 949 2 973 347 773
Övrig omsättning 77 - 245 43 34 173 120 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 469 328 304 249 190 364 -378 -45 19 17
Resultat efter finansnetto 464 325 304 248 225 340 -372 127 20 -10
Årets resultat 355 254 268 248 225 340 -372 127 20 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 349 500 642 887 896 1 089 1 228 0 0
Omsättningstillgångar 758 496 514 617 429 409 511 986 148 144
Tillgångar 1 037 844 1 014 1 259 1 317 1 305 1 599 2 214 148 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 746 642 388 944 697 471 132 229 3 -17
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 67 333 0 1
Kortfristiga skulder 291 203 626 315 620 833 1 402 1 652 145 160
Skulder och eget kapital 1 037 844 1 014 1 259 1 317 1 305 1 599 2 214 148 144
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 385 380 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 773 962 1 043 1 137 1 021 1 001 442 0 213
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 223 231 232 317 232 353 216 12 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 662 3 617 3 972 4 181 4 046 4 219 4 069 2 973 347 773
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 5 5 5 5 3 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 195 904 745 828 802 809 790 991 - 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 251 240 263 261 263 364 366 - 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 539 495 446 494 442 560 -184 89 19 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,88% -2,95% -9,93% 3,14% -0,84% 2,46% 32,83% 756,77% -55,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,23% 38,86% 30,08% 19,86% 17,16% 27,97% -21,95% 6,78% 13,51% 11,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,08% 9,07% 8,18% 6,04% 5,63% 9,02% -8,89% 5,05% 5,76% 2,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,33% 65,30% 62,65% 62,98% 62,56% 66,49% 61,79% 66,03% 63,98% 96,90%
Rörelsekapital/omsättning 13,03% 8,10% -3,01% 7,30% -4,76% -10,48% -22,56% -22,40% 0,86% -2,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,94% 76,07% 38,26% 74,98% 52,92% 36,09% 8,26% 10,34% 2,03% -11,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,04% 232,02% 76,84% 177,78% 66,77% 47,30% 35,38% 58,23% 102,07% 90,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...