Visa allt om Stellan Olofssons Åkeri i Näsmark AB
Visa allt om Stellan Olofssons Åkeri i Näsmark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 415 6 537 6 425 6 320 6 448 5 063 4 863 4 430 4 618 3 284
Övrig omsättning 222 396 302 41 - - - 3 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -339 5 26 91 143 90 517 -17 -199 -95
Resultat efter finansnetto -356 -25 585 47 54 238 493 -84 -318 -173
Årets resultat 4 0 584 0 26 168 85 -21 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 784 3 600 2 020 1 704 2 192 2 669 1 159 1 583 1 751 2 357
Omsättningstillgångar 1 227 1 817 2 419 1 831 1 734 1 583 1 003 559 1 105 999
Tillgångar 4 011 5 417 4 439 3 535 3 926 4 252 2 162 2 142 2 856 3 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 890 1 090 606 606 580 412 328 349 348
Obeskattade reserver 132 495 523 523 476 452 382 0 63 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 439 2 282 1 220 1 060 1 490 1 951 523 763 1 198 1 633
Kortfristiga skulder 1 546 1 750 1 607 1 347 1 354 1 269 844 1 052 1 246 993
Skulder och eget kapital 4 011 5 417 4 439 3 535 3 926 4 252 2 162 2 142 2 856 3 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 432 432 432 432 428 390 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 807 1 794 1 274 1 214 1 182 904 766 914 719 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 781 717 588 512 508 306 318 358 363 277
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 637 6 933 6 727 6 361 6 448 5 063 4 863 4 433 4 623 3 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 483 1 634 1 606 1 580 2 149 1 688 1 621 1 477 1 539 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 89 584 554 721 562 97 558 485 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 840 2 576 387 411 936 754 1 072 555 634 516
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,43% 1,74% 1,66% -1,99% 27,36% 4,11% 9,77% -4,07% 40,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,00% 0,09% 13,90% 2,77% 3,64% 6,59% 23,91% -0,79% -6,86% -2,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,33% 0,08% 9,60% 1,55% 2,22% 5,53% 10,63% -0,38% -4,24% -2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,35% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,30% 1,02% 12,64% 7,66% 5,89% 6,20% 3,27% -11,13% -3,05% 0,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,86% 23,56% 33,74% 28,05% 24,37% 21,48% 32,08% 15,31% 13,81% 18,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,37% 103,83% 150,53% 135,93% 128,06% 124,74% 118,84% 53,14% 88,68% 100,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...