Visa allt om Ante Management i Örebro AB
Visa allt om Ante Management i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 230 3 893 3 517 3 752 4 119 3 082 2 900 1 795 1 364 1 242
Övrig omsättning 193 213 356 180 177 171 173 172 186 156
Rörelseresultat (EBIT) 771 420 424 279 478 345 517 401 228 140
Resultat efter finansnetto 728 359 327 155 332 255 457 353 89 13
Årets resultat 428 239 229 89 139 107 330 283 89 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 062 2 094 2 340 2 592 2 801 3 071 2 275 2 372 2 305 2 376
Omsättningstillgångar 2 184 2 294 1 594 1 650 2 114 1 336 1 451 745 640 511
Tillgångar 4 247 4 389 3 934 4 242 4 916 4 408 3 726 3 117 2 945 2 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 090 812 723 494 555 516 659 519 236 147
Obeskattade reserver 520 342 292 266 242 110 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 925 2 146 2 197 2 526 2 855 2 506 2 005 2 164 2 223 2 282
Kortfristiga skulder 711 1 089 722 956 1 264 1 276 1 062 434 486 459
Skulder och eget kapital 4 247 4 389 3 934 4 242 4 916 4 408 3 726 3 117 2 945 2 888
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 658 677 144 144 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 51 196 - - -
Löner till övriga anställda - 799 939 1 007 1 074 209 51 355 237 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 409 465 451 515 429 272 259 217 181
Utdelning till aktieägare 500 150 150 0 150 100 100 20 0 0
Omsättning 4 423 4 106 3 873 3 932 4 296 3 253 3 073 1 967 1 550 1 398
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 115 1 298 879 938 1 030 1 027 1 450 598 455 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 415 356 369 402 445 559 261 212 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 957 666 675 541 748 491 597 475 384 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,66% 10,69% -6,26% -8,91% 33,65% 6,28% 61,56% 31,60% 9,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,15% 9,57% 10,80% 6,58% 9,72% 7,87% 13,88% 12,86% 7,81% 4,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,23% 10,79% 12,08% 7,44% 11,60% 11,26% 17,83% 22,34% 16,86% 11,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,30% 68,12% 74,27% 69,75% 71,23% 77,51% 74,34% 78,38% 81,45% 79,31%
Rörelsekapital/omsättning 34,82% 30,95% 24,79% 18,50% 20,64% 1,95% 13,41% 17,33% 11,29% 4,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,22% 24,58% 24,17% 16,54% 14,92% 13,55% 17,69% 16,65% 8,01% 5,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,23% 101,93% 70,91% 50,21% 56,72% 55,25% 105,84% 97,24% 79,84% 75,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...