Visa allt om Alvesta Bil & Motor AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 * 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 133 - 2 501 2 036 2 259 2 168 2 486 2 450 2 762 2 659
Övrig omsättning 116 - 91 86 125 115 115 110 101 101
Rörelseresultat (EBIT) 148 - 199 -190 -3 274 144 163 315 132
Resultat efter finansnetto 117 - 188 -204 -20 255 119 139 285 98
Årets resultat 117 - 103 -6 5 169 72 81 148 63
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 * 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 517 - 594 661 701 759 808 906 841 911
Omsättningstillgångar 828 - 595 490 733 811 675 692 612 589
Tillgångar 1 345 - 1 190 1 151 1 434 1 570 1 483 1 598 1 453 1 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 480 - 571 468 523 619 525 503 471 449
Obeskattade reserver 0 - 50 0 200 235 205 185 165 90
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 504 - 142 214 286 358 430 502 394 466
Kortfristiga skulder 361 - 427 469 424 358 323 408 422 495
Skulder och eget kapital 1 345 - 1 190 1 151 1 434 1 570 1 483 1 598 1 453 1 500
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08 *
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 861 646 821 810 946 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 272 197 263 269 262 256
Utdelning till aktieägare 100 - 0 0 50 100 75 50 50 125
Omsättning 2 249 - 2 592 2 122 2 384 2 283 2 601 2 560 2 863 2 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - 3 3 3 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 067 - 834 679 753 1 084 829 817 921 886
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 - 372 369 384 430 366 364 375 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 - 266 -122 76 355 242 239 384 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 22,84% -9,87% 4,20% -12,79% 1,47% -11,30% 3,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,00% - 16,81% -16,51% -0,14% 17,58% 9,84% 10,33% 21,89% 8,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,94% - 8,00% -9,33% -0,09% 12,73% 5,87% 6,73% 11,51% 5,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,68% - 65,21% 63,75% 66,00% 64,53% 62,99% 65,80% 63,69% 63,11%
Rörelsekapital/omsättning 21,89% - 6,72% 1,03% 13,68% 20,89% 14,16% 11,59% 6,88% 3,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,69% - 51,26% 40,66% 47,35% 51,10% 46,18% 40,01% 40,78% 34,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,19% - 120,14% 88,91% 154,72% 202,23% 178,64% 139,95% 120,14% 95,35%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-08 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...