Visa allt om B2 Bredband AB
Visa allt om B2 Bredband AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 497 913 2 152 454 2 115 709 1 707 071 1 663 273 1 639 969 1 732 141 1 836 056 2 013 065 2 498 213
Övrig omsättning 2 156 - 495 - - - - 13 362 243 -
Rörelseresultat (EBIT) 305 599 184 557 273 562 94 451 185 181 -23 620 60 240 102 638 102 193 -449 495
Resultat efter finansnetto 303 982 183 733 271 833 95 200 186 671 -1 232 100 413 127 287 90 908 -546 865
Årets resultat 4 069 3 492 3 727 3 680 -595 -2 767 74 771 93 840 66 933 -381 916
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 472 665 467 104 430 195 446 533 92 736 87 115 1 407 488 1 461 373 1 805 804 2 105 529
Omsättningstillgångar 685 828 504 160 623 545 444 956 615 523 524 938 1 047 771 1 102 243 900 009 1 808 040
Tillgångar 1 158 493 971 264 1 053 740 891 489 708 259 612 053 2 455 259 2 563 616 2 705 813 3 913 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 989 220 504 217 012 213 285 209 605 210 200 1 564 470 1 412 139 1 358 834 1 257 984
Obeskattade reserver 116 328 122 271 111 525 90 043 0 1 151 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 44 653 0 0 128 681 287 186 764 917 1 681 671
Kortfristiga skulder 853 176 628 489 725 203 543 508 498 654 400 702 762 108 864 291 582 062 973 914
Skulder och eget kapital 1 158 493 971 264 1 053 740 891 489 708 259 612 053 2 455 259 2 563 616 2 705 813 3 913 569
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 26 490 172 161
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 18 558 81 442
Utdelning till aktieägare 0 45 000 0 0 0 0 1 357 000 0 0 0
Omsättning 2 500 069 2 152 454 2 116 204 1 707 071 1 663 273 1 639 969 1 732 141 1 836 069 2 375 308 2 498 213
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 0 0 0 0 0 50 283
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 497 913 - - - - - - - 40 261 8 828
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 901 896
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 465 261 320 707 387 811 155 408 229 081 9 892 88 512 123 645 643 094 600 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,05% 1,74% 23,94% 2,63% 1,42% -5,32% -5,66% -8,79% -19,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,42% 19,03% 25,99% 10,74% 26,43% 0,31% 4,38% 5,43% 5,74% -11,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,25% 8,59% 12,94% 5,61% 11,25% 0,11% 6,21% 7,59% 7,72% -17,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,55% 57,97% 58,07% 52,55% 54,92% 49,83% 55,91% 19,56% 1,53% 0,29%
Rörelsekapital/omsättning -6,70% -5,78% -4,80% -5,77% 7,03% 7,58% 16,49% 12,96% 15,79% 33,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,15% 32,52% 28,85% 31,80% 29,59% 34,48% 63,72% 55,08% 50,22% 32,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,37% 80,13% 85,89% 81,31% 123,44% 131,00% 134,35% 125,58% 153,78% 185,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...