Visa allt om Prio AB
Visa allt om Prio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 716 3 774 3 529 3 319 3 267 3 143 3 039 2 886 3 188 3 118
Övrig omsättning 33 40 176 53 41 27 1 23 - 112
Rörelseresultat (EBIT) 435 565 1 120 741 277 -808 344 493 1 072 1 061
Resultat efter finansnetto 76 111 476 1 -474 -1 572 -482 -379 196 181
Årets resultat 76 108 476 1 -474 -1 572 -482 -379 187 181
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 044 31 629 18 169 18 576 18 978 18 496 18 852 17 155 17 390 17 711
Omsättningstillgångar 2 401 1 517 1 742 1 579 1 484 2 295 3 856 2 448 1 372 1 598
Tillgångar 33 445 33 146 19 911 20 155 20 463 20 791 22 708 19 602 18 762 19 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 025 14 950 994 517 517 491 2 063 545 966 779
Obeskattade reserver 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 415 17 103 17 563 18 027 18 418 18 737 19 045 17 164 16 383 16 684
Kortfristiga skulder 2 001 1 090 1 354 1 610 1 528 1 563 1 600 1 893 1 413 1 846
Skulder och eget kapital 33 445 33 146 19 911 20 155 20 463 20 791 22 708 19 602 18 762 19 309
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 50 63 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 352 346 276 177 253 203 59 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 125 124 104 71 80 61 42 39 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
Omsättning 3 749 3 814 3 705 3 372 3 308 3 170 3 040 2 909 3 188 3 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 858 1 887 1 765 1 660 1 634 1 572 1 520 1 443 1 594 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 202 191 164 183 113 139 116 83 57 41
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 150 968 1 526 1 151 666 -431 665 823 1 404 1 391
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,54% 6,94% 6,33% 1,59% 3,95% 3,42% 5,30% -9,47% 2,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,32% 1,77% 5,63% 3,70% 1,39% -3,63% 1,62% 2,55% 5,82% 5,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,92% 15,55% 31,77% 22,45% 8,72% -23,99% 12,08% 17,29% 34,25% 34,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,69% 97,51% 97,59% 96,78% 96,60% 96,60% 96,94% 96,05% 97,08% 98,08%
Rörelsekapital/omsättning 10,76% 11,31% 10,99% -0,93% -1,35% 23,29% 74,23% 19,23% -1,29% -7,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,93% 45,11% 4,99% 2,57% 2,53% 2,36% 9,08% 2,78% 5,15% 4,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,71% 57,06% 62,33% 41,24% 33,77% 82,92% 179,44% 77,81% 33,90% 40,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...