Visa allt om Falu Fängelse Vandrarhem AB
Visa allt om Falu Fängelse Vandrarhem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 268 3 363 3 390 3 113 2 914 2 799 2 586 2 676 2 553 1 909
Övrig omsättning - - - - 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 325 34 104 114 124 126 66 89 300 163
Resultat efter finansnetto 263 -44 35 47 53 66 19 2 205 80
Årets resultat 213 -44 24 34 38 47 19 -1 75 52
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 973 3 050 2 721 2 338 2 097 1 890 1 952 2 011 2 074 2 137
Omsättningstillgångar 693 508 704 688 569 683 644 485 496 252
Tillgångar 3 666 3 558 3 425 3 026 2 666 2 572 2 596 2 495 2 570 2 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 026 813 856 832 798 860 813 401 402 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 997 2 154 1 973 1 651 1 328 1 356 1 388 1 684 1 783 1 725
Kortfristiga skulder 644 591 596 543 541 357 395 410 385 338
Skulder och eget kapital 3 666 3 558 3 425 3 026 2 666 2 572 2 596 2 495 2 570 2 389
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 10 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 852 1 042 892 878 797 744 597 603 570 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 327 311 300 297 249 246 269 262 229 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 3 268 3 363 3 390 3 113 2 942 2 799 2 586 2 676 2 553 1 909
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 089 1 121 1 130 1 038 971 933 1 293 1 338 1 277 955
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 454 404 397 362 327 425 436 406 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 402 105 175 174 169 188 132 152 363 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,82% -0,80% 8,90% 6,83% 4,11% 8,24% -3,36% 4,82% 33,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,89% 0,98% 3,07% 3,80% 4,69% 4,90% 2,54% 3,61% 11,71% 6,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,98% 1,04% 3,10% 3,69% 4,29% 4,50% 2,55% 3,36% 11,79% 8,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,79% 89,65% 90,15% 90,46% 90,39% 91,53% 89,68% 88,42% 89,42% 92,40%
Rörelsekapital/omsättning 1,50% -2,47% 3,19% 4,66% 0,96% 11,65% 9,63% 2,80% 4,35% -4,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,99% 22,85% 24,99% 27,50% 29,93% 33,44% 31,32% 16,07% 15,64% 13,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,61% 85,96% 118,12% 125,60% 103,33% 189,08% 161,52% 116,83% 125,97% 71,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...