Visa allt om Från Golv till Tak på Värmdö Aktiebolag
Visa allt om Från Golv till Tak på Värmdö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 064 48 181 25 753 15 924 9 726 7 528 9 086 5 669 7 438 7 623
Övrig omsättning 1 772 - 3 222 321 528 - 45 92 121 -
Rörelseresultat (EBIT) 657 3 544 1 242 601 596 215 189 574 -496 604
Resultat efter finansnetto 165 3 297 834 236 267 -93 -3 213 -865 434
Årets resultat 345 1 904 651 168 268 -93 14 213 -519 218
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 060 6 922 8 152 5 566 5 248 5 306 4 974 3 776 4 055 2 319
Omsättningstillgångar 16 418 14 959 17 357 3 948 6 060 5 190 3 870 3 048 4 932 3 824
Tillgångar 22 478 21 881 25 508 9 514 11 308 10 496 8 843 6 824 8 987 6 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 537 3 191 1 288 637 469 201 295 281 68 487
Obeskattade reserver 543 833 0 0 0 0 0 0 0 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 898 9 432 2 136 1 748 4 185 4 484 4 389 4 559 6 573 3 472
Kortfristiga skulder 5 500 8 425 22 085 7 129 6 655 5 811 4 160 1 984 2 346 1 837
Skulder och eget kapital 22 478 21 881 25 508 9 514 11 308 10 496 8 843 6 824 8 987 6 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 600 600 570 295 419 345 303 156 181
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 6 261 3 820 2 907 1 547 1 282 828 735 756 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 1 976 1 267 1 127 606 561 385 364 319 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 13 836 48 181 28 975 16 245 10 254 7 528 9 131 5 761 7 559 7 623
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 10 9 9 7 6 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 818 2 861 1 769 1 389 1 255 2 272 1 890 2 479 2 541
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 884 599 512 350 380 400 475 418 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 263 5 185 2 433 1 569 991 555 536 796 -248 865
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,96% 87,09% 61,72% 63,73% 29,20% -17,15% 60,28% -23,78% -2,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,93% 16,20% 4,94% 6,51% 5,29% 2,05% 2,14% 8,41% -5,52% 9,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,45% 7,36% 4,89% 3,89% 6,15% 2,86% 2,08% 10,13% -6,67% 7,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,16% 35,90% 26,47% 47,34% 100,00% 100,00% 33,65% 46,90% 19,90% 34,23%
Rörelsekapital/omsättning 90,50% 13,56% -18,36% -19,98% -6,12% -8,25% -3,19% 18,77% 34,77% 26,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,62% 17,55% 5,05% 6,70% 4,15% 1,92% 3,34% 4,12% 0,76% 11,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,76% 154,42% 78,59% 55,38% 38,71% 42,59% 33,68% 38,86% 126,13% 42,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...