Visa allt om Zernava AB
Visa allt om Zernava AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 0 0 35 2 417 5 173 6 131 4 790 5 895 6 170
Övrig omsättning 7 - - 11 1 694 12 32 172 149 190
Rörelseresultat (EBIT) -171 -134 -253 -241 1 244 -18 610 330 561 627
Resultat efter finansnetto -171 -134 -258 -233 1 255 -7 618 329 534 615
Årets resultat 1 -1 -16 -5 726 69 398 221 304 294
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 60 95 139 65 73 135 414 543 428
Omsättningstillgångar 306 457 593 1 018 2 081 2 070 2 395 1 777 1 965 2 251
Tillgångar 330 517 688 1 157 2 146 2 143 2 530 2 191 2 508 2 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 173 174 191 846 350 581 434 463 523
Obeskattade reserver 129 320 470 712 941 675 779 713 689 584
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 18 0 10 0 0 59 130 183
Kortfristiga skulder 136 23 26 255 349 1 117 1 170 987 1 226 1 388
Skulder och eget kapital 330 517 688 1 157 2 146 2 143 2 530 2 191 2 508 2 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 130 - - 0 0 - 0 26 174 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 115 38 65 885 1 402 1 328 1 078 945 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 22 12 11 12 226 644 596 529 533 373
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 650 0 300 250 250 365
Omsättning 9 0 0 46 4 111 5 185 6 163 4 962 6 044 6 360
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 - - 35 806 1 035 1 226 1 198 1 474 1 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 111 51 79 371 411 394 416 414 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -154 -116 -209 -195 1 270 86 734 507 733 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -98,55% -53,28% -15,63% 28,00% -18,74% -4,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -51,82% - - -20,14% 58,62% -0,28% 24,58% 15,34% 22,37% 23,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8 550,00% - - -665,71% 52,05% -0,12% 10,15% 7,01% 9,52% 10,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 68,31% 70,79% 68,68% 71,19% 62,66% 63,11%
Rörelsekapital/omsättning 8 500,00% - - 2 180,00% 71,66% 18,42% 19,98% 16,49% 12,54% 13,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,88% 81,74% 78,58% 64,51% 71,74% 39,55% 45,66% 43,79% 38,24% 35,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,00% 1 986,96% 2 280,77% 399,22% 596,28% 129,54% 148,80% 119,55% 93,39% 107,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...