Visa allt om Elektra i Kristinehamn AB
Visa allt om Elektra i Kristinehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 957 12 448 9 432 10 369 8 457 10 587 10 206 7 668 16 502 16 993
Övrig omsättning 141 97 22 35 27 22 13 32 62 57
Rörelseresultat (EBIT) 393 315 128 167 289 552 475 -170 830 881
Resultat efter finansnetto 390 312 137 175 310 585 477 -167 868 887
Årets resultat 782 243 249 258 221 539 495 30 557 546
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 20 36 55 43 42 71 73
Omsättningstillgångar 6 097 5 306 4 007 4 227 3 252 4 680 4 808 3 627 5 826 5 111
Tillgångar 6 097 5 306 4 016 4 247 3 288 4 734 4 851 3 669 5 897 5 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 605 1 073 1 079 1 080 1 022 1 202 1 163 668 763 755
Obeskattade reserver 0 616 619 806 969 966 1 134 1 345 1 571 1 514
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 492 3 617 2 318 2 360 1 297 2 567 2 553 1 656 3 562 2 915
Skulder och eget kapital 6 097 5 306 4 016 4 247 3 288 4 734 4 851 3 669 5 897 5 184
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 482 539 492 547 526
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 202 2 865 2 628 2 525 2 216 2 037 1 558 2 577 2 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 053 799 792 782 844 811 851 1 294 1 286
Utdelning till aktieägare 0 250 250 250 200 400 500 0 126 549
Omsättning 16 098 12 545 9 454 10 404 8 484 10 609 10 219 7 700 16 564 17 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 8 8 8 6 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 773 1 556 1 179 1 296 1 057 1 323 1 276 1 278 1 500 1 416
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 554 465 435 419 454 433 503 409 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 401 323 139 183 307 570 498 -136 865 919
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,19% 31,98% -9,04% 22,61% -20,12% 3,73% 33,10% -53,53% -2,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,49% 6,01% 3,54% 4,33% 9,70% 12,53% 10,00% -4,42% 15,23% 17,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,48% 2,56% 1,51% 1,77% 3,77% 5,60% 4,75% -2,11% 5,44% 5,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,01% 65,81% 65,85% 58,59% 61,48% 66,70% 59,69% 55,65% 58,03% 49,11%
Rörelsekapital/omsättning 10,06% 13,57% 17,91% 18,01% 23,12% 19,96% 22,09% 25,70% 13,72% 12,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,32% 29,28% 38,89% 40,23% 52,80% 40,43% 41,20% 45,22% 32,12% 35,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,73% 146,70% 172,86% 179,11% 250,73% 182,31% 188,33% 219,02% 163,56% 175,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...