Visa allt om Newmarket Town AB
Visa allt om Newmarket Town AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 3 1 116 3 370 3 483 3 050 2 854 2 922 3 205 3 057
Övrig omsättning 8 11 8 120 10 1 20 6 2 7
Rörelseresultat (EBIT) -1 -78 -190 42 137 -161 46 102 -236 349
Resultat efter finansnetto -1 -77 -206 3 88 -199 20 63 -247 326
Årets resultat -1 -77 -206 -11 88 -199 20 63 -239 217
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 12 60 78 71 85 105 62 78 94
Omsättningstillgångar 26 9 87 682 649 611 484 556 517 577
Tillgångar 31 20 147 760 720 696 589 618 594 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -362 -361 -284 -78 -67 -155 -56 -76 -139 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 394 382 432 838 787 851 645 694 734 441
Skulder och eget kapital 31 20 147 760 720 696 589 618 594 671
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 360 359 316 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 519 1 449 1 310 1 366 909 1 013 1 028 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 205 576 558 391 361 362 395 418
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
Omsättning 8 14 1 124 3 490 3 493 3 051 2 874 2 928 3 207 3 064
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 372 674 697 610 571 584 641 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 256 420 389 384 336 362 355 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 -65 -172 65 151 -142 63 118 -220 363
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,73% -66,88% -3,24% 14,20% 6,87% -2,33% -8,83% 4,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -385,00% -129,25% 5,53% 19,03% -22,99% 7,98% 16,67% -39,73% 52,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -2 566,67% -17,03% 1,25% 3,93% -5,25% 1,65% 3,52% -7,36% 11,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 98,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -12 433,33% -30,91% -4,63% -3,96% -7,87% -5,64% -4,72% -6,77% 4,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1 167,74% -1 805,00% -193,20% -10,26% -9,31% -22,27% -9,51% -12,30% -23,40% 33,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,60% 2,36% 20,14% 81,38% 82,47% 71,80% 75,04% 80,12% 70,44% 130,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...