Visa allt om Advokatfirman Carlstedt Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Carlstedt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 262 3 909 4 046 2 875 2 983 3 173 2 875 3 026 2 175 2 543
Övrig omsättning 70 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 903 473 503 34 109 440 230 317 97 99
Resultat efter finansnetto 853 430 461 -50 26 383 187 266 28 35
Årets resultat 647 320 343 -56 -4 267 124 181 5 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 17 6 11 16 22 26 41 35 54
Omsättningstillgångar 1 866 1 896 1 335 1 678 1 592 1 303 1 364 2 146 1 155 1 224
Tillgångar 1 879 1 914 1 341 1 688 1 608 1 325 1 390 2 186 1 190 1 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 790 693 473 130 185 440 323 350 169 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 561 643 452 884 696 368 566 543 587 555
Kortfristiga skulder 528 578 416 675 726 517 501 1 295 434 539
Skulder och eget kapital 1 879 1 914 1 341 1 688 1 608 1 325 1 390 2 186 1 190 1 278
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 700 649 542 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 040 1 061 989 1 076 1 093 446 392 364 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 547 540 517 549 503 503 469 432 425
Utdelning till aktieägare 650 550 100 0 0 250 150 150 0 20
Omsättning 3 332 3 909 4 046 2 875 2 983 3 173 2 875 3 026 2 175 2 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 631 1 955 2 023 1 438 1 492 1 587 1 438 1 513 1 088 1 272
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 831 836 799 846 819 845 782 690 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 907 477 508 40 115 450 245 332 116 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,55% -3,39% 40,73% -3,62% -5,99% 10,37% -4,99% 39,13% -14,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,11% 24,71% 38,11% 2,07% 6,78% 33,28% 17,41% 14,50% 8,15% 7,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,71% 12,10% 12,63% 1,22% 3,65% 13,90% 8,42% 10,48% 4,46% 3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,02% 33,72% 22,71% 34,89% 29,03% 24,77% 30,02% 28,12% 33,15% 26,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,04% 36,21% 35,27% 7,70% 11,50% 33,21% 23,24% 16,01% 14,20% 14,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 353,41% 276,12% 248,80% 152,30% 171,07% 184,33% 184,43% 138,69% 171,66% 180,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...