Visa allt om P.A.O. i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om P.A.O. i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 332 9 699 9 669 8 820 9 519 9 801 8 495 7 654 6 942 6 095
Övrig omsättning 1 461 222 56 - - 28 101 - 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 84 272 20 -662 437 209 47 164 -12 72
Resultat efter finansnetto 10 257 15 -403 429 195 26 123 -56 12
Årets resultat 5 256 13 -295 235 143 15 98 -58 20
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 665 1 722 443 549 708 607 693 790 968 844
Omsättningstillgångar 1 710 1 915 1 377 1 277 724 1 070 776 618 795 915
Tillgångar 4 375 3 637 1 821 1 826 1 433 1 678 1 469 1 408 1 763 1 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 516 260 247 542 307 292 277 178 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 731 0 0 0 0 0 0 40 160 280
Kortfristiga skulder 3 123 3 121 1 561 1 580 783 1 371 1 178 1 092 1 424 1 243
Skulder och eget kapital 4 375 3 637 1 821 1 826 1 433 1 678 1 469 1 408 1 763 1 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 107 185 195 260 260 329 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 979 3 238 3 462 3 394 2 904 2 632 1 928 1 620 1 102 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 650 1 066 1 080 1 091 870 852 669 591 488 453
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 793 9 921 9 725 8 820 9 519 9 829 8 596 7 654 6 953 6 095
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 14 14 14 14 14 14 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 717 693 691 630 680 700 607 850 771 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 310 329 335 287 268 210 279 216 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 343 370 72 -569 530 295 210 342 179 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,77% 0,31% 9,63% -7,34% -2,88% 15,37% 10,99% 10,26% 13,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% 7,51% 1,26% -21,47% 30,57% 12,46% 3,27% 11,72% -0,11% 4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% 2,81% 0,24% -4,44% 4,60% 2,13% 0,57% 2,16% -0,03% 1,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,06% 74,82% 72,65% 71,71% 71,87% 64,90% 61,61% 62,01% 60,79% 63,33%
Rörelsekapital/omsättning -9,86% -12,43% -1,90% -3,44% -0,62% -3,07% -4,73% -6,19% -9,06% -5,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,91% 14,19% 14,28% 13,53% 43,38% 18,30% 19,88% 19,67% 10,10% 13,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,17% 59,76% 83,41% 75,82% 86,85% 74,62% 61,29% 52,20% 51,97% 68,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...