Visa allt om Detur Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 45 717 4 282 168 079 259 895 165 008 124 875 233 436 333 493 270 696 278 984
Övrig omsättning 429 716 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 347 -2 221 2 536 -886 2 999 -5 810 243 1 072 3 409 4 763
Resultat efter finansnetto 2 235 -5 888 954 369 2 655 -5 581 258 1 947 4 094 2 738
Årets resultat 2 235 -5 888 954 369 2 655 -4 741 183 1 499 2 696 2 738
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 666 0 0 0 115 14 129 393 634 911
Omsättningstillgångar 2 546 16 020 18 676 46 578 17 070 6 625 12 536 21 002 20 203 18 134
Tillgångar 37 213 16 020 18 676 46 578 17 185 6 640 12 665 21 395 20 837 19 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 882 3 647 5 535 4 582 4 213 1 558 6 299 13 616 12 117 9 421
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 840 840 840 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 331 12 373 13 141 41 996 12 972 5 082 5 527 6 939 7 880 9 624
Skulder och eget kapital 37 213 16 020 18 676 46 578 17 185 6 640 12 665 21 395 20 837 19 045
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 809 5 326 6 153 6 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 613 2 232 2 560 2 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 146 4 998 168 079 259 895 165 008 124 875 233 436 333 493 270 696 278 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 7 13 15 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 429 1 071 42 020 64 974 41 252 17 839 17 957 22 233 12 890 14 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 408 487 899 845 641 536 509 420 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 347 -2 221 2 536 -879 3 006 -5 695 507 1 348 3 686 5 040
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 967,66% -97,45% -35,33% 57,50% 32,14% -46,51% -30,00% 23,20% -2,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,31% -13,86% 19,42% 2,55% 17,45% -82,50% 3,25% 9,52% 19,91% 25,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,13% -51,87% 2,16% 0,46% 1,82% -4,39% 0,18% 0,61% 1,53% 1,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,19% 25,04% 6,62% 4,97% 8,99% 10,51% 9,37% 7,72% 13,43% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -62,96% 85,17% 3,29% 1,76% 2,48% 1,24% 3,00% 4,22% 4,55% 3,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,81% 22,77% 29,64% 9,84% 24,52% 23,46% 54,91% 66,70% 61,30% 49,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,13% 129,48% 142,12% 110,91% 131,59% 130,36% 226,81% 302,67% 256,38% 188,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!