Visa allt om Ad Hoc Sweden AB
Visa allt om Ad Hoc Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 248 361 3 436 4 696 6 195 7 427 8 994 9 454 9 602 12 186
Övrig omsättning 4 - 134 - 11 - - - 19 2
Rörelseresultat (EBIT) 0 -149 -742 -344 -292 -782 290 343 469 -1 763
Resultat efter finansnetto 0 -148 -764 -393 -304 -778 303 361 465 -1 772
Årets resultat 0 -148 -764 -393 -304 -623 166 216 465 -563
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 40 40 40 40 3 5 74
Omsättningstillgångar 732 744 1 201 2 531 3 357 3 813 4 472 4 535 4 261 4 719
Tillgångar 732 744 1 201 2 571 3 397 3 853 4 512 4 538 4 267 4 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 721 720 1 119 1 883 2 276 2 580 3 353 3 387 3 371 2 907
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 155 80 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 417 239 0 0 0 118 637
Kortfristiga skulder 11 23 83 270 882 1 273 1 003 1 071 777 1 250
Skulder och eget kapital 732 744 1 201 2 571 3 397 3 853 4 512 4 538 4 267 4 793
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 303 306 378 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 348 311 888 1 081 1 144 912 1 201 2 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 127 268 414 608 725 658 725 1 149
Utdelning till aktieägare 550 0 250 0 0 0 150 200 0 0
Omsättning 252 361 3 570 4 696 6 206 7 427 8 994 9 454 9 621 12 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 4 4 5 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 248 361 3 436 2 348 2 065 2 476 2 249 2 364 1 920 1 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 205 6 496 310 459 616 581 491 454 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -149 -742 -344 -292 -782 293 346 472 -1 730
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,30% -89,49% -26,83% -24,20% -16,59% -17,42% -4,87% -1,54% -21,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% -19,89% -61,20% -12,91% -8,01% -19,80% 7,00% 8,26% 12,02% -35,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% -41,00% -21,39% -7,07% -4,39% -10,27% 3,51% 3,97% 5,34% -13,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 46,54% 37,75% 53,64% 65,68% 63,63% 70,48% 64,50% 73,73% 72,50%
Rörelsekapital/omsättning 290,73% 199,72% 32,54% 48,15% 39,95% 34,20% 38,57% 36,64% 36,28% 28,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,50% 96,77% 93,17% 73,24% 67,00% 66,96% 76,84% 75,94% 79,00% 60,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 654,55% 3 234,78% 1 214,46% 264,81% 98,07% 79,89% 171,29% 213,45% 218,02% 176,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...