Visa allt om Kåsan I Ur och Skur AB
Visa allt om Kåsan I Ur och Skur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 163 6 002 5 870 5 926 5 712 5 929 5 600 7 197 6 286 4 325
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 760 -64 107 275 -18 7 -116 162 29 -73
Resultat efter finansnetto 755 -64 107 275 -18 7 -116 165 37 -72
Årets resultat 431 -7 83 166 -18 7 -62 78 21 -35
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 3 4 6 8 12 17 25 30 28
Omsättningstillgångar 1 327 810 885 941 679 754 609 853 696 567
Tillgångar 1 634 813 889 947 687 766 626 877 726 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 565 134 191 258 92 110 103 205 127 106
Obeskattade reserver 195 0 61 61 0 0 0 54 9 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 875 679 636 628 595 655 523 618 590 489
Skulder och eget kapital 1 634 813 889 947 687 766 626 877 726 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 713 - 699 700 683 680 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 063 3 411 3 329 2 596 3 223 1 994 2 013 3 141 2 819 1 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 585 1 213 1 138 1 114 1 270 1 459 1 187 1 476 1 340 888
Utdelning till aktieägare 0 0 50 150 0 0 0 40 0 0
Omsättning 9 163 6 002 5 870 5 926 5 712 5 929 5 600 7 197 6 286 4 325
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 12 11 11 12 13 12 16 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 573 500 534 539 476 456 467 450 349 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 355 399 421 419 382 372 381 345 278 245
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 837 -63 109 278 -14 12 -109 176 42 -58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,67% 2,25% -0,94% 3,75% -3,66% 5,88% -22,19% 14,49% 45,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,51% -7,87% 12,04% 29,04% -2,62% 0,91% -18,53% 18,93% 5,10% -12,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,29% -1,07% 1,82% 4,64% -0,32% 0,12% -2,07% 2,31% 0,59% -1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,93% 2,18% 4,24% 5,28% 1,47% 1,67% 1,54% 3,27% 1,69% 1,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,89% 16,48% 26,84% 31,99% 13,39% 14,36% 16,45% 27,81% 18,39% 17,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,66% 119,29% 139,15% 149,84% 114,12% 115,11% 116,44% 138,03% 117,97% 115,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...