Visa allt om FD Jorden AB
Visa allt om FD Jorden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 619 19 588 19 113 17 412 17 152 16 739 16 260 16 054 15 134 15 024
Övrig omsättning - - - 132 - - 23 - 48 -
Rörelseresultat (EBIT) 10 818 11 963 11 763 1 420 10 191 9 715 9 364 9 744 9 116 9 162
Resultat efter finansnetto 8 203 7 646 1 788 -1 676 5 794 4 994 7 007 8 446 5 897 5 852
Årets resultat 1 766 1 759 1 702 1 324 4 256 3 064 4 175 4 976 3 713 4 215
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 285 170 002 171 413 173 131 175 054 176 994 178 933 180 873 182 812 184 301
Omsättningstillgångar 90 26 1 643 15 284 17 128 16 789 30 746 22 737 19 248 7 984
Tillgångar 168 376 170 028 173 057 188 415 192 182 193 783 209 679 203 610 202 060 192 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 023 29 257 27 497 21 620 22 296 23 040 42 976 44 571 43 295 50 581
Obeskattade reserver 1 809 2 452 2 452 2 452 5 841 4 837 4 032 2 710 1 031 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 4 176 3 785 4 059 3 593 3 126 2 660 2 372
Långfristiga skulder 1 119 136 703 141 414 155 000 155 000 155 000 155 000 145 000 145 000 135 800
Kortfristiga skulder 134 424 1 616 1 694 5 167 5 260 6 847 4 078 8 203 10 074 3 532
Skulder och eget kapital 168 376 170 028 173 057 188 415 192 182 193 783 209 679 203 610 202 060 192 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 5 000 23 000 5 770 3 700 11 000
Omsättning 19 619 19 588 19 113 17 544 17 152 16 739 16 283 16 054 15 182 15 024
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 592 13 737 13 536 3 193 11 981 11 504 11 153 11 533 10 905 10 931
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% 2,49% 9,77% 1,52% 2,47% 2,95% 1,28% 6,08% 0,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,43% 7,04% 6,81% 0,86% 5,44% 5,34% 4,77% 5,17% 6,47% 5,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,15% 61,11% 61,64% 9,31% 60,90% 61,82% 61,49% 65,63% 86,45% 75,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -684,71% -8,12% -0,27% 58,10% 69,19% 59,39% 164,01% 90,53% 60,62% 29,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,26% 18,33% 16,99% 12,49% 13,84% 13,73% 21,91% 22,87% 21,79% 26,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,07% 1,61% 96,99% 295,80% 325,63% 245,20% 753,95% 277,18% 191,07% 226,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...