Visa allt om Älvsbyhus AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 952 014 891 001 796 000 947 046 1 082 972 1 113 391 948 710 767 650 783 669 755 557
Övrig omsättning 7 829 8 063 5 000 3 837 149 13 565 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 151 365 146 070 145 000 117 333 180 686 257 620 -36 019 -106 050 -137 073 -156 618
Resultat efter finansnetto 165 995 139 115 145 000 119 964 180 617 256 524 -36 064 -93 225 -117 421 79 600
Årets resultat 105 783 74 644 68 000 101 654 79 707 130 752 -197 677 -235 125 -238 060 14 305
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 555 107 311 96 000 96 819 105 132 83 303 78 560 358 079 799 872 1 112 646
Omsättningstillgångar 2 407 390 2 224 508 2 105 000 2 031 831 2 061 221 2 066 465 1 961 887 2 319 055 2 220 088 2 113 638
Tillgångar 2 518 945 2 331 819 2 201 000 2 128 650 2 166 353 2 149 768 2 040 447 2 677 134 3 019 960 3 226 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 129 031 2 023 248 1 949 000 1 880 934 1 779 281 1 699 574 1 568 822 2 266 500 2 570 080 2 808 140
Obeskattade reserver 218 860 189 298 148 000 96 703 128 831 85 707 27 530 6 549 8 144 10 188
Avsättningar (tkr) 21 821 21 403 19 000 32 892 35 411 110 469 105 570 98 696 137 013 204 384
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 149 233 97 870 86 000 118 121 222 830 254 018 338 525 305 389 304 723 203 572
Skulder och eget kapital 2 518 945 2 331 819 2 201 000 2 128 650 2 166 353 2 149 768 2 040 447 2 677 134 3 019 960 3 226 284
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 981 2 000 2 000 2 154 2 094 2 001 2 490 2 990 2 990 2 546
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 1 000 500 1 000 1 000 500
Löner till övriga anställda 94 768 85 575 83 000 85 606 84 674 80 364 72 699 61 729 61 538 59 980
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 601 34 270 43 000 40 075 40 710 40 704 33 979 29 382 26 077 24 679
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 959 843 899 064 801 000 950 883 1 083 121 1 126 956 948 710 767 650 783 669 755 557
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 205 211 192 205 202 196 173 159 163 173
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 644 4 223 4 146 4 620 5 361 5 681 5 484 4 828 4 808 4 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 577 677 636 644 690 682 572 596 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 033 154 271 153 000 124 439 185 695 262 677 209 222 139 814 176 193 158 226
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,85% 11,93% -15,95% -12,55% -2,73% 17,36% 23,59% -2,04% 3,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,79% 6,49% 6,72% 5,78% 8,35% 12,13% -1,60% -3,42% -3,87% 5,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,98% 16,98% 18,59% 12,99% 16,70% 23,43% -3,44% -11,94% -14,91% 21,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,33% 52,06% 52,39% 43,34% 49,07% 49,22% 46,36% 45,61% 48,85% 48,37%
Rörelsekapital/omsättning 237,20% 238,68% 253,64% 202,07% 169,75% 162,79% 171,11% 262,32% 244,41% 252,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,30% 93,10% 93,80% 91,91% 86,77% 82,17% 77,94% 84,85% 85,31% 87,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 483,98% 2 098,18% 2 243,02% 1 604,31% 851,08% 737,99% 525,83% 712,07% 686,61% 977,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!