Visa allt om Exceed bygg AB
Visa allt om Exceed bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 392 6 408 5 667 4 704 4 242 2 856 2 428 1 673 1 547 1 093
Övrig omsättning 35 - - - - - 52 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 146 754 497 258 26 280 217 142 -1 56
Resultat efter finansnetto 145 753 498 258 27 279 216 128 2 56
Årets resultat 308 425 315 200 18 146 122 70 1 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 189 78 37 56 32 44 6 14 10
Omsättningstillgångar 2 128 2 855 2 603 1 867 1 515 1 154 872 459 261 295
Tillgångar 2 428 3 044 2 681 1 904 1 571 1 186 915 465 276 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 634 726 476 385 254 307 231 108 38 37
Obeskattade reserver 200 396 246 153 153 153 82 32 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 8 18 27 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 594 1 923 1 959 1 367 1 156 709 576 325 237 268
Skulder och eget kapital 2 428 3 044 2 681 1 904 1 571 1 186 915 465 276 305
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 361 330 627 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 339 1 176 927 1 053 721 110 19 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 389 270 275 254 177 154 120 229 133
Utdelning till aktieägare 500 400 175 155 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 427 6 408 5 667 4 704 4 242 2 856 2 480 1 673 1 547 1 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 348 1 602 1 417 1 568 1 414 952 1 214 1 673 774 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 438 365 404 442 310 326 487 431 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 155 763 516 277 47 292 229 144 4 59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,86% 13,08% 20,47% 10,89% 48,53% 17,63% 45,13% 8,14% 41,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,01% 24,77% 18,58% 13,60% 1,85% 23,69% 23,72% 30,54% 0,72% 18,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,71% 11,77% 8,79% 5,51% 0,68% 9,84% 8,94% 8,49% 0,13% 5,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,94% 47,50% 42,62% 38,14% 39,23% 51,12% 43,66% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,90% 14,54% 11,36% 10,63% 8,46% 15,58% 12,19% 8,01% 1,55% 2,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,54% 34,00% 24,91% 26,49% 23,35% 35,39% 31,85% 28,30% 13,77% 12,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,50% 148,47% 132,87% 136,58% 131,06% 162,76% 151,39% 141,23% 110,13% 110,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...