Visa allt om Stella Nova Fiskeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 047 9 696 11 710 9 586 9 046 7 112 8 921 9 945 7 275 8 709
Övrig omsättning 12 0 51 0 581 59 1 081 618 47 58
Rörelseresultat (EBIT) 2 984 1 192 2 996 1 550 1 367 -680 2 487 1 369 894 1 297
Resultat efter finansnetto 3 451 2 207 4 164 2 581 2 281 324 3 611 7 113 3 002 2 098
Årets resultat 2 004 1 339 2 846 2 056 3 748 3 501 3 697 5 818 2 218 1 686
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 075 11 233 29 080 29 444 29 834 32 779 32 927 31 420 26 528 26 858
Omsättningstillgångar 23 155 32 656 15 342 12 780 11 728 10 044 11 500 13 359 11 320 9 276
Tillgångar 34 230 43 889 44 421 42 225 41 562 42 823 44 427 44 779 37 848 36 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 779 33 775 32 436 29 591 28 535 24 787 26 586 24 889 21 820 20 602
Obeskattade reserver 2 190 1 300 800 300 371 2 921 7 113 8 284 7 687 7 572
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 813 5 817 5 871 5 643 6 420 6 628 6 836 8 708 5 393 5 856
Kortfristiga skulder 2 449 2 997 5 314 6 691 6 236 8 488 3 891 2 897 2 947 2 103
Skulder och eget kapital 34 230 43 889 44 421 42 225 41 562 42 823 44 427 44 779 37 848 36 134
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 1 140 1 140 1 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 3 739 2 103 2 982
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 0 1 979 1 466 1 541
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 5 300 2 000 2 750 1 000
Omsättning 12 059 9 696 11 761 9 586 9 627 7 171 10 002 10 563 7 322 8 767
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 9 8 8 8 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 506 1 212 1 464 1 065 1 005 889 1 115 1 243 1 213 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 895 835 879 652 644 711 681 865 779 961
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 192 1 409 3 361 1 940 1 759 -129 2 840 1 680 1 253 1 674
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,25% -17,20% 22,16% 5,97% 27,19% -20,28% -10,30% 36,70% -16,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,96% 5,73% 10,14% 7,00% 6,57% 1,55% 8,88% 16,87% 8,91% 6,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,14% 25,96% 38,47% 30,83% 30,20% 9,35% 44,20% 75,94% 46,35% 28,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,98% 91,53% 95,66% 92,37% 92,41% 89,95% 92,51% 91,95% 92,11% 92,21%
Rörelsekapital/omsättning 171,88% 305,89% 85,64% 63,52% 60,71% 21,88% 85,29% 105,20% 115,09% 82,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,30% 79,27% 74,42% 70,63% 69,35% 63,20% 72,33% 70,01% 73,49% 73,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 945,49% 1 089,62% 288,71% 191,00% 188,07% 118,33% 295,55% 461,13% 384,12% 441,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!