Visa allt om NE Nationalencyklopedin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 47 807 54 270 80 086 70 740 67 474 60 118 55 219 54 400 115 814 76 709
Övrig omsättning 6 858 9 772 5 160 438 - 570 800 821 1 192 1 458
Rörelseresultat (EBIT) -14 885 -14 127 -1 879 9 452 11 557 10 336 5 200 -8 007 5 023 -19 284
Resultat efter finansnetto -19 772 -15 661 -4 593 9 477 15 423 10 520 5 716 -7 591 4 944 -18 563
Årets resultat -1 678 -1 198 -2 098 -163 3 351 1 081 4 698 -5 223 3 982 -12 963
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 423 85 725 79 757 19 662 4 266 11 557 8 755 360 487 835
Omsättningstillgångar 3 971 2 051 17 053 32 800 39 611 27 116 32 609 42 753 43 953 77 970
Tillgångar 110 394 87 776 96 810 52 462 43 877 38 673 41 364 43 113 44 440 78 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 712 14 390 15 588 17 686 16 767 13 416 16 835 14 989 13 554 40 510
Obeskattade reserver 199 254 304 304 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 484 602 5 745 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 999 72 530 75 173 34 472 27 110 25 257 24 529 28 124 30 886 38 295
Skulder och eget kapital 110 394 87 776 96 810 52 462 43 877 38 673 41 364 43 113 44 440 78 805
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 667 769 855 1 876 2 046 2 033 1 382 1 041 2 127 1 515
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 648 -
Löner till övriga anställda 6 116 11 195 19 289 18 741 15 552 12 382 16 821 20 819 22 077 22 576
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 913 6 908 10 310 9 844 8 472 6 735 8 067 10 001 11 490 11 281
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 28 571
Omsättning 54 665 64 042 85 246 71 178 67 474 60 688 56 019 55 221 117 006 78 167
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 20 33 34 29 25 34 44 53 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 781 2 714 2 427 2 081 2 327 2 405 1 624 1 236 2 185 1 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 130 995 955 896 899 846 773 724 672 678
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 549 -6 722 2 179 10 038 11 955 10 727 5 409 -7 521 5 533 -18 721
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,91% -32,24% 13,21% 4,84% 12,24% 8,87% 1,51% -53,03% 50,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,39% -16,53% -3,45% 18,06% 35,16% 27,21% 13,82% -17,55% 11,47% -23,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -33,23% -26,74% -4,17% 13,40% 22,87% 17,50% 10,36% -13,91% 4,40% -23,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,37% 95,39% 97,54% 98,87% 98,63% 97,95% 96,87% 94,49% 66,96% 90,21%
Rörelsekapital/omsättning -173,67% -129,87% -72,57% -2,36% 18,53% 3,09% 14,63% 26,89% 11,28% 51,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,66% 16,62% 16,35% 34,16% 38,21% 34,69% 40,70% 34,77% 30,50% 51,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,56% 2,83% 19,88% 95,15% 146,09% 106,92% 131,51% 148,65% 135,86% 162,87%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...