Visa allt om KAK Golv AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 10 832 8 046 8 363 8 665 8 196 8 215 7 247 8 408 8 017 7 643
Övrig omsättning 291 278 534 40 - 27 15 - 4 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 565 798 -435 784 313 122 101 64 43 126
Resultat efter finansnetto 1 573 779 -452 773 286 81 69 34 21 110
Årets resultat 1 233 642 -252 529 203 71 34 13 28 52
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 247 222 193 59 44 47 23 36 16 30
Omsättningstillgångar 3 781 2 364 1 686 2 768 2 569 1 826 1 845 1 816 2 010 1 712
Tillgångar 4 028 2 586 1 878 2 827 2 613 1 872 1 869 1 852 2 026 1 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 371 1 287 795 1 198 818 766 695 661 648 620
Obeskattade reserver 0 0 0 200 115 88 89 74 74 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 269 0 0 242 64 101 0 186 0
Kortfristiga skulder 1 658 1 029 1 083 1 430 1 437 954 984 1 117 1 118 1 036
Skulder och eget kapital 4 028 2 586 1 878 2 827 2 613 1 872 1 869 1 852 2 026 1 742
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 567 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 1 916 1 999 1 969 1 842 1 905 1 082 1 050
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 650 690 684 617 669 594 625
Utdelning till aktieägare 800 150 150 150 150 150 0 0 0 0
Omsättning 11 123 8 324 8 897 8 705 8 196 8 242 7 262 8 408 8 021 7 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 805 1 609 1 673 1 444 1 366 1 369 1 208 1 401 1 603 1 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 560 527 444 458 451 422 443 464 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 622 839 -393 793 314 129 114 73 57 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,63% -3,79% -3,49% 5,72% -0,23% 13,36% -13,81% 4,88% 4,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,13% 30,86% -23,16% 27,77% 11,98% 6,52% 5,40% 3,51% 2,12% 7,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,55% 9,92% -5,20% 9,06% 3,82% 1,49% 1,39% 0,77% 0,54% 1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,25% 56,15% 44,23% 53,62% 49,79% 47,30% 50,93% 45,10% 42,88% 45,31%
Rörelsekapital/omsättning 19,60% 16,59% 7,21% 15,44% 13,81% 10,61% 11,88% 8,31% 11,13% 8,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,86% 49,77% 42,33% 47,90% 34,74% 44,59% 40,70% 38,64% 34,68% 39,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,16% 204,18% 138,41% 155,45% 140,29% 132,08% 122,46% 104,92% 122,99% 103,86%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...