Visa allt om Agilent Technologies Sweden AB
Visa allt om Agilent Technologies Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-10 2009-10 2008-10 2007-10
Nettoomsättning 160 443 151 114 338 325 272 168 358 234 406 254 341 148 311 263 318 241 358 077
Övrig omsättning 230 463 8 966 2 172 174 191 31 4 849 632 17 695 34
Rörelseresultat (EBIT) 2 926 5 304 10 307 10 377 176 467 4 053 10 961 -10 970 36 643 13 867
Resultat efter finansnetto -609 5 109 10 531 10 468 176 048 4 223 1 189 -10 866 37 071 14 280
Årets resultat -570 3 600 18 471 26 933 109 811 2 301 305 7 21 405 8 907
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-10 2009-10 2008-10 2007-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 770 58 343 1 824 3 916 4 251 2 137 1 432 1 313 2 458 3 474
Omsättningstillgångar 99 109 92 078 99 536 123 591 155 648 164 036 158 112 146 788 241 522 187 010
Tillgångar 157 879 150 421 101 360 127 507 159 899 166 173 159 544 148 101 243 980 190 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 749 34 319 29 542 39 209 12 147 71 182 70 521 16 663 75 456 60 559
Obeskattade reserver 7 679 7 679 7 937 620 27 069 250 240 3 199 14 465 7 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 495 1 495 1 495
Långfristiga skulder 55 063 55 063 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 388 53 360 63 881 87 678 120 683 94 741 88 783 126 744 152 564 121 148
Skulder och eget kapital 157 879 150 421 101 360 127 507 159 899 166 173 159 544 148 101 243 980 190 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-10
2010-10
2009-10
2008-10
2007-10
Löner till styrelse & VD 3 510 1 607 4 210 2 654 3 040 2 877 1 298 1 804 1 648 1 727
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 810 18 878 43 328 38 093 35 461 31 433 28 742 33 665 32 872 38 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 349 14 068 23 030 22 436 21 627 16 838 16 857 18 264 19 681 19 025
Utdelning till aktieägare 0 0 28 138 0 0 0 0 58 000 58 000 0
Omsättning 160 673 151 577 347 291 274 340 532 425 406 285 345 997 311 895 335 936 358 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 27 49 53 54 46 53 57 60 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 942 5 597 6 905 5 135 6 634 8 832 6 437 5 461 5 304 5 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 284 1 280 1 440 1 192 1 113 1 112 885 943 903 938
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 992 5 525 11 571 12 071 177 770 4 878 12 148 -9 887 37 784 15 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,17% -55,33% 24,31% -24,03% -11,82% 19,08% 9,60% -2,19% -11,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,90% 3,55% 10,39% 8,21% 110,47% 2,55% 6,87% -7,34% 15,25% 7,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,87% 3,53% 3,11% 3,85% 49,31% 1,04% 3,21% -3,49% 11,69% 4,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,34% 28,05% 23,84% 25,60% 18,76% 16,72% 20,66% 24,71% 31,51% 26,99%
Rörelsekapital/omsättning 23,51% 25,62% 10,54% 13,20% 9,76% 17,06% 20,32% 6,44% 27,95% 18,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,17% 26,80% 35,25% 31,11% 20,07% 42,95% 44,31% 12,81% 35,20% 34,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,19% 149,68% 147,70% 134,02% 124,54% 167,07% 167,61% 106,59% 151,89% 150,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...