Visa allt om ILK - Ingrid Löjdquist konsultation AB
Visa allt om ILK - Ingrid Löjdquist konsultation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 382 2 700 2 436 2 895 2 253 3 578 3 704 2 095 3 646 4 576
Övrig omsättning 57 - - - - - - 225 - -
Rörelseresultat (EBIT) 235 207 733 814 264 339 187 265 -241 613
Resultat efter finansnetto 346 209 730 808 275 339 173 330 -338 631
Årets resultat 283 149 555 571 205 326 122 367 -237 397
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 488 1 707 1 599 1 499 1 347 1 229 1 131 1 031 650 498
Omsättningstillgångar 639 824 1 027 773 1 084 775 679 615 1 595 2 495
Tillgångar 2 127 2 531 2 626 2 272 2 431 2 003 1 810 1 646 2 244 2 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 588 1 675 1 741 1 386 995 981 829 834 716 1 276
Obeskattade reserver 393 393 393 393 336 361 491 527 669 799
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0
Långfristiga skulder 0 1 0 0 0 0 0 0 99 0
Kortfristiga skulder 146 463 493 494 1 100 662 490 285 535 919
Skulder och eget kapital 2 127 2 531 2 626 2 272 2 431 2 003 1 810 1 646 2 244 2 993
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 431 - 655 885 638 149 882 1 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 118 0 192 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - 720 0 380 25 18 15 14 8 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 0 459 315 333 379 688 403 574 853 490
Utdelning till aktieägare 170 370 215 200 180 190 175 127 249 323
Omsättning 1 439 2 700 2 436 2 895 2 253 3 578 3 704 2 320 3 646 4 576
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 382 2 700 2 436 2 895 2 253 3 578 3 704 - 3 646 4 576
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 1 254 675 868 956 1 691 1 303 - 2 032 2 086
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 235 207 733 814 266 341 273 361 -133 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,81% 10,84% -15,85% 28,50% -37,03% -3,40% 76,80% -42,54% -20,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,46% 8,38% 28,10% 36,05% 11,39% 17,12% 10,33% 20,17% -10,74% 21,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,33% 7,85% 30,30% 28,29% 12,29% 9,59% 5,05% 15,85% -6,61% 13,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,25% 84,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,67% 13,37% 21,92% 9,64% -0,71% 3,16% 5,10% 15,75% 29,07% 34,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,07% 78,29% 77,97% 74,50% 51,12% 62,26% 65,79% 74,26% 53,37% 61,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 437,67% 177,97% 208,32% 156,48% 98,55% 117,07% 138,57% 215,79% 298,13% 271,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...