Visa allt om B&B Fast Food Aktiebolag
Visa allt om B&B Fast Food Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 441 2 361 2 394 2 630 2 575 2 775 2 869 2 557 2 441 2 342
Övrig omsättning - 20 41 20 20 20 39 292 400 1
Rörelseresultat (EBIT) -48 -67 -18 -64 -112 -67 24 16 75 -61
Resultat efter finansnetto -47 -66 -18 -64 -113 -67 24 33 84 -57
Årets resultat -47 -66 -18 -64 -113 -20 36 22 46 14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 19 32 64 170 326 302 303 2 4
Omsättningstillgångar 231 230 277 269 212 267 474 373 694 611
Tillgångar 244 250 308 333 382 594 777 676 696 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 85 151 168 232 346 366 360 398 391
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 47 72 69 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 174 165 158 165 150 248 364 244 229 175
Skulder och eget kapital 244 250 308 333 382 594 777 676 696 615
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 197 228 264 318 217 379 240 320 315
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 562 567 569 529 505 530 454 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 108 214 230 216 185 211 167 196 178
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 30 60 40
Omsättning 2 441 2 381 2 435 2 650 2 595 2 795 2 908 2 849 2 841 2 343
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 610 590 599 658 644 694 717 639 610 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 292 279 252 267 277 234 272 234 244 197
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 -55 -6 -58 -106 -61 24 28 77 -59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,39% -1,38% -8,97% 2,14% -7,21% -3,28% 12,20% 4,75% 4,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,67% -26,40% -5,84% -19,22% -29,32% -11,11% 3,09% 5,03% 11,93% -8,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,97% -2,80% -0,75% -2,43% -4,35% -2,38% 0,84% 1,33% 3,40% -2,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,91% 56,42% 60,78% 57,34% 55,69% 50,13% 57,55% 48,46% 50,72% 53,12%
Rörelsekapital/omsättning 2,34% 2,75% 4,97% 3,95% 2,41% 0,68% 3,83% 5,04% 19,05% 18,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,69% 34,00% 49,03% 50,45% 60,73% 58,25% 51,56% 61,10% 64,32% 69,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,62% 115,76% 151,27% 140,61% 122,00% 93,95% 118,41% 135,25% 282,53% 326,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...