Visa allt om Karlssons Varuhus Sverige AB
Visa allt om Karlssons Varuhus Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 181 121 222 035 236 135 244 829 250 153 255 539 271 757 292 808 304 257 271 388
Övrig omsättning 275 575 281 75 375 3 861 1 690 431 2 592 2 677
Rörelseresultat (EBIT) -8 753 -9 077 -24 822 -16 517 -18 894 -16 876 -12 293 -8 866 -3 832 -3 400
Resultat efter finansnetto -9 888 -9 989 -25 332 -17 325 -19 727 -17 457 -12 548 -8 962 -4 073 -3 799
Årets resultat -9 888 -9 239 -23 805 -117 -270 -39 -12 548 -8 962 -4 073 -3 799
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 659 6 856 5 583 6 361 5 308 7 243 8 311 11 914 14 933 16 311
Omsättningstillgångar 40 812 54 258 63 347 57 068 48 494 57 296 51 412 42 569 36 279 37 547
Tillgångar 46 471 61 114 68 930 63 429 53 802 64 539 59 723 54 483 51 212 53 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 462 11 351 12 588 22 365 21 309 21 579 21 618 16 322 13 008 13 081
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 2 854 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 009 49 763 56 341 41 064 32 493 42 960 38 105 35 307 38 204 40 777
Skulder och eget kapital 46 471 61 114 68 930 63 429 53 802 64 539 59 723 54 483 51 212 53 858
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 961 1 120 135 150 75 1 472 908 955 1 060 1 306
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 213 30 798 34 097 31 578 35 224 26 217 24 623 11 944 7 255 7 905
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 10 585 12 074 12 290 11 994 11 597 9 331 8 939 5 264 3 558 3 810
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 181 396 222 610 236 416 244 904 250 528 259 400 273 447 293 239 306 849 274 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 83 88 99 93 93 78 75 66 28 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 182 2 523 2 385 2 633 2 690 3 276 3 623 4 436 10 866 8 754
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 500 470 470 504 634 665 724 1 672 1 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 753 -7 841 -23 584 -15 155 -16 378 -13 858 -8 573 -4 834 292 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,43% -5,97% -3,55% -2,13% -2,11% -5,97% -7,19% -3,76% 12,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,84% -14,85% -35,95% -25,83% -35,11% -26,14% -20,55% -16,23% -7,42% -5,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,83% -4,09% -10,49% -6,69% -7,55% -6,60% -4,52% -3,02% -1,25% -1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,35% 32,17% 27,29% 29,86% 30,08% 31,88% 33,17% 33,82% 32,20% 31,82%
Rörelsekapital/omsättning 5,96% 2,02% 2,97% 6,54% 6,40% 5,61% 4,90% 2,48% -0,63% -1,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,42% 18,57% 18,26% 35,26% 39,61% 33,44% 36,20% 29,96% 25,40% 24,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,18% 27,24% 53,72% 68,47% 81,25% 86,10% 83,42% 90,77% 73,77% 64,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...