Visa allt om Br Eriksson Sotebyn AB
Visa allt om Br Eriksson Sotebyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 898 12 452 17 338 13 309 11 525 12 725 13 652 13 533 10 603 11 185
Övrig omsättning 50 75 6 - 40 35 - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 041 2 370 4 802 2 313 2 484 2 936 4 348 4 780 3 030 3 406
Resultat efter finansnetto 2 678 2 503 5 203 2 712 2 832 3 156 4 373 4 873 3 217 3 587
Årets resultat 2 355 2 385 3 329 2 134 1 929 2 190 2 112 2 569 1 755 1 902
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 941 2 815 5 548 7 721 6 322 6 832 5 105 2 456 1 969 2 173
Omsättningstillgångar 28 418 29 375 24 868 18 851 17 915 15 366 16 425 13 514 9 990 7 650
Tillgångar 32 359 32 190 30 416 26 572 24 237 22 198 21 530 15 971 11 959 9 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 564 24 209 21 824 18 495 16 361 14 432 12 242 10 141 7 571 5 816
Obeskattade reserver 6 492 6 852 7 424 6 517 6 543 6 363 6 227 4 762 3 409 2 695
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 23 32 32 6 1 235 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 281 1 107 1 136 1 528 1 326 1 402 2 826 1 068 978 1 313
Skulder och eget kapital 32 359 32 190 30 416 26 572 24 237 22 198 21 530 15 971 11 959 9 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 840 800 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 871 2 113 1 513 1 591 1 391 765 810 994 1 002 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 691 716 587 577 495 607 580 601 584 510
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 948 12 527 17 344 13 309 11 565 12 760 13 652 13 542 10 603 11 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 380 2 075 3 468 2 662 2 305 2 545 2 730 2 707 2 121 2 796
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 473 456 438 385 444 451 419 427 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 446 4 148 7 005 4 305 4 062 4 332 5 161 5 097 3 180 3 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,45% -28,18% 30,27% 15,48% -9,43% -6,79% 0,88% 27,63% -5,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,28% 7,83% 17,12% 10,22% 11,69% 14,24% 20,36% 30,58% 27,59% 36,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,51% 20,23% 30,03% 20,40% 24,59% 24,83% 32,11% 36,09% 31,12% 32,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,64% 73,76% 67,57% 71,77% 71,68% 68,90% 72,00% 69,63% 74,46% 67,63%
Rörelsekapital/omsättning 228,08% 227,02% 136,88% 130,16% 143,94% 109,74% 99,61% 91,97% 84,99% 56,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,56% 91,81% 90,79% 88,73% 87,40% 86,14% 78,18% 85,47% 83,83% 78,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 001,41% 2 401,63% 1 959,51% 1 057,20% 1 268,78% 1 016,76% 542,60% 1 245,60% 998,57% 571,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...