Visa allt om Kalak Fastigheter AB
Visa allt om Kalak Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 353 3 030 2 561 2 680 2 552 2 671 2 607 2 227 2 127 1 810
Övrig omsättning 845 1 043 874 962 730 649 505 815 451 797
Rörelseresultat (EBIT) 143 200 392 227 428 412 176 120 104 178
Resultat efter finansnetto -21 -3 215 85 258 244 37 4 3 95
Årets resultat -21 -3 167 63 190 179 24 2 2 68
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 277 1 200 1 188 1 217 1 255 1 291 1 312 1 379 1 390 1 421
Omsättningstillgångar 341 299 381 145 179 193 138 351 200 215
Tillgångar 1 618 1 499 1 569 1 361 1 435 1 484 1 451 1 730 1 590 1 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 365 386 388 221 159 -32 -210 -235 -237 -239
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 852 749 829 735 779 994 1 102 1 256 1 255 1 320
Kortfristiga skulder 400 364 352 405 498 522 559 708 571 555
Skulder och eget kapital 1 618 1 499 1 569 1 361 1 435 1 484 1 451 1 730 1 590 1 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 338 325 323 202 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 559 1 448 1 166 1 453 1 021 663 543 599 459 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 586 512 441 490 370 367 321 360 248 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 198 4 073 3 435 3 642 3 282 3 320 3 112 3 042 2 578 2 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 671 606 640 536 851 890 869 742 709 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 392 402 389 464 456 393 427 304 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 193 257 421 266 464 451 243 164 148 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,66% 18,31% -4,44% 5,02% -4,46% 2,45% 17,06% 4,70% 17,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,84% 13,34% 24,98% 16,68% 29,83% 28,03% 12,13% 6,94% 6,54% 10,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,26% 6,60% 15,31% 8,47% 16,77% 15,57% 6,75% 5,39% 4,89% 9,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,90% 58,98% 61,62% 61,60% 62,23% 62,15% 56,08% 52,18% 50,40% 53,15%
Rörelsekapital/omsättning -1,76% -2,15% 1,13% -9,70% -12,50% -12,32% -16,15% -16,03% -17,44% -18,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,56% 25,75% 24,73% 16,24% 11,08% -2,16% -14,47% -13,58% -14,91% -14,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,75% 61,26% 95,17% 24,20% 26,91% 27,20% 16,64% 42,09% 28,02% 27,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...