Visa allt om Docin Aktiebolag
Visa allt om Docin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 337 41 938 28 440 25 123 25 452 21 981 19 542 16 531 15 111 13 296
Övrig omsättning 329 360 157 251 531 154 81 25 59 144
Rörelseresultat (EBIT) 343 1 805 1 379 309 333 1 158 896 1 132 390 796
Resultat efter finansnetto 281 1 838 1 088 322 395 1 232 896 1 136 415 803
Årets resultat 526 0 472 210 163 598 396 588 161 404
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 624 521 440 335 313 237 589 394
Omsättningstillgångar 9 920 10 039 16 182 7 459 8 064 5 759 5 372 4 720 3 055 3 597
Tillgångar 9 920 10 040 16 806 7 980 8 504 6 094 5 685 4 957 3 645 3 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 314 789 737 536 774 925 1 029 566 705
Obeskattade reserver 1 284 1 551 1 864 1 544 1 574 1 495 1 186 924 620 468
Avsättningar (tkr) 0 0 758 609 460 311 162 0 0 0
Långfristiga skulder 1 765 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 030 6 960 13 396 5 090 5 933 3 514 3 412 3 003 2 458 2 819
Skulder och eget kapital 9 920 10 040 16 806 7 980 8 504 6 094 5 685 4 957 3 645 3 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 946 850 774 802 704
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 157 4 213 4 058 3 847 2 146 1 482 1 265 1 122 758
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 297 1 817 1 862 1 722 1 425 1 199 896 838 570
Utdelning till aktieägare 0 0 400 200 0 400 750 500 125 300
Omsättning 29 666 42 298 28 597 25 374 25 983 22 135 19 623 16 556 15 170 13 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 11 11 10 9 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 445 2 996 2 585 2 284 2 545 2 442 2 792 2 755 2 519 2 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 469 547 544 563 518 512 501 481 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 345 1 817 1 396 348 379 1 204 950 1 191 420 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,05% 47,46% 13,20% -1,29% 15,79% 12,48% 18,21% 9,40% 13,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,47% 18,48% 8,26% 4,04% 4,64% 20,22% 15,78% 22,94% 11,50% 20,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,17% 4,42% 4,88% 1,28% 1,55% 5,60% 4,59% 6,88% 2,77% 6,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,58% 28,89% 37,58% 36,68% 35,27% 39,12% 34,48% 35,46% 31,47% 29,41%
Rörelsekapital/omsättning 13,26% 7,34% 9,80% 9,43% 8,37% 10,21% 10,03% 10,39% 3,95% 5,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,56% 15,18% 13,35% 24,33% 19,94% 30,78% 31,65% 34,50% 27,78% 26,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,30% 109,94% 100,07% 128,57% 121,57% 143,71% 139,07% 133,87% 98,70% 90,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...