Visa allt om Mark & Trädgårdstjänst i Jönköping AB
Visa allt om Mark & Trädgårdstjänst i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 21 731 19 699 18 890 11 205 14 504 9 666 7 842 6 425 9 207 4 559
Övrig omsättning 110 54 65 269 61 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 183 1 090 2 400 171 158 225 -174 571 36
Resultat efter finansnetto 174 928 -44 376 145 153 230 -172 569 35
Årets resultat 71 231 17 160 109 75 179 -36 310 24
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 135 4 008 3 635 754 1 036 610 328 123 86 104
Omsättningstillgångar 2 952 3 127 2 514 3 041 3 121 2 094 1 846 1 154 1 942 944
Tillgångar 7 088 7 135 6 149 3 795 4 156 2 704 2 175 1 277 2 028 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 061 990 759 585 526 519 546 367 502 193
Obeskattade reserver 860 765 155 215 52 52 0 0 137 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 835 1 855 1 532 536 608 241 203 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 331 3 525 3 704 2 459 2 970 1 892 1 426 910 1 388 856
Skulder och eget kapital 7 088 7 135 6 149 3 795 4 156 2 704 2 175 1 277 2 028 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 576 392 282 355 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 121 130 - - -
Löner till övriga anställda - 2 208 2 907 1 425 1 319 1 079 966 1 077 1 696 1 382
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 902 1 116 511 526 483 447 488 718 643
Utdelning till aktieägare 0 0 0 142 102 102 102 0 100 0
Omsättning 21 841 19 753 18 955 11 474 14 565 9 667 7 842 6 425 9 207 4 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 9 5 5 6 6 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 415 2 814 2 099 2 241 2 901 1 611 1 307 918 1 151 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 408 423 348 379 368 312 270 356 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 721 1 655 478 504 268 207 269 -130 601 63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,32% 4,28% 68,59% -22,75% 50,05% 23,26% 22,05% -30,22% 101,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,30% 15,94% 0,78% 10,86% 4,36% 6,18% 10,71% -13,47% 28,16% 3,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,08% 5,77% 0,25% 3,68% 1,25% 1,73% 2,97% -2,68% 6,20% 0,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,53% 40,76% 38,68% 30,14% 27,85% 65,23% 61,32% 57,35% 69,18% 71,24%
Rörelsekapital/omsättning -1,74% -2,02% -6,30% 5,19% 1,04% 2,09% 5,36% 3,80% 6,02% 1,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,43% 22,24% 14,31% 19,59% 13,58% 20,61% 25,10% 28,74% 29,62% 18,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,17% 88,28% 67,47% 123,26% 104,75% 109,57% 127,56% 124,07% 138,26% 107,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...