Visa allt om Halda Aktiebolag
Visa allt om Halda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 119 26 259 22 647 23 495 32 148 36 278 37 319 32 814 35 982 41 605
Övrig omsättning 540 1 745 2 968 2 280 1 287 502 379 74 326 410
Rörelseresultat (EBIT) 407 711 1 422 -2 102 -874 1 491 1 360 574 -3 836 2 817
Resultat efter finansnetto 212 621 1 305 -2 140 -831 1 536 1 325 585 -3 814 2 764
Årets resultat 136 892 1 305 -2 140 -831 1 005 1 695 585 -3 814 1 981
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 812 6 824 5 470 3 124 1 067 238 671 459 453 3 005
Omsättningstillgångar 10 122 10 394 9 581 10 987 14 185 17 479 22 891 15 299 16 272 18 046
Tillgångar 15 934 17 218 15 051 14 111 15 252 17 717 23 562 15 758 16 725 21 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 388 4 252 3 359 2 054 4 194 5 026 6 912 5 716 5 132 8 946
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 32 62 30 41 89 160 135 255 782 633
Långfristiga skulder 4 637 2 819 1 304 1 500 0 0 0 0 728 1 928
Kortfristiga skulder 6 877 10 085 10 358 10 516 10 969 12 531 16 514 9 787 10 083 9 544
Skulder och eget kapital 15 934 17 218 15 051 14 111 15 252 17 717 23 562 15 758 16 725 21 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 079 1 334 1 601 1 326 1 161 1 244 969 1 226 1 172
Varav tantiem till styrelse & VD - 92 75 - 0 140 264 45 - 300
Löner till övriga anställda - 7 592 6 755 8 381 9 685 8 717 8 631 8 410 8 294 7 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 914 3 423 4 306 4 845 4 405 4 304 4 115 4 134 3 298
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 659 28 004 25 615 25 775 33 435 36 780 37 698 32 888 36 308 42 015
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 20 18 22 26 28 26 26 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 608 1 313 1 258 1 068 1 236 1 296 1 435 1 262 1 499 1 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 676 646 653 660 625 528 557 529 563 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 440 1 029 1 587 -2 027 -759 1 677 1 601 919 -1 184 5 946
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,97% 15,95% -3,61% -26,92% -11,38% -2,79% 13,73% -8,80% -13,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,69% 4,27% 9,55% -14,65% -5,36% 8,92% 5,77% 4,24% -21,51% 13,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,09% 2,80% 6,35% -8,80% -2,54% 4,36% 3,64% 2,04% -10,00% 7,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,44% 63,79% 68,01% 73,21% 66,52% 68,60% 63,39% 69,35% 61,70% 61,08%
Rörelsekapital/omsättning 8,30% 1,18% -3,43% 2,00% 10,00% 13,64% 17,09% 16,80% 17,20% 20,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,54% 24,70% 22,32% 14,56% 27,50% 28,37% 29,34% 36,27% 30,68% 42,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,47% 74,40% 62,29% 55,17% 69,93% 93,75% 101,40% 90,44% 99,10% 126,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...