Visa allt om BPUNKTORO Aktiebolag
Visa allt om BPUNKTORO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 182 1 500 991 1 109 4 380 1 632 1 944 1 974 3 091 2 679
Övrig omsättning - - - - - 2 - 20 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 876 -2 -364 -183 170 428 -80 158 1 120 433
Resultat efter finansnetto 873 -7 -363 -181 171 371 -302 -57 1 026 466
Årets resultat 811 31 2 10 98 195 5 125 547 264
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 288 385 487 585 364 419 476 538 1 838
Omsättningstillgångar 2 269 2 976 3 167 2 472 2 529 2 601 5 548 9 698 8 763 1 516
Tillgångar 3 470 3 263 3 552 2 959 3 114 2 965 5 967 10 174 9 301 3 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 076 2 265 2 233 2 232 2 222 2 124 1 928 1 924 1 799 1 460
Obeskattade reserver 0 168 215 584 782 747 645 961 1 197 943
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675
Kortfristiga skulder 394 831 1 103 144 110 94 3 392 7 290 6 306 274
Skulder och eget kapital 3 470 3 263 3 552 2 959 3 114 2 965 5 967 10 174 9 301 3 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 634 651 584 657
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 782 687 698 557 642 165 137 304 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 246 216 219 165 194 225 226 301 262
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 2 182 1 500 991 1 109 4 380 1 634 1 944 1 994 3 107 2 679
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 091 500 330 370 1 460 544 648 658 1 030 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 356 317 320 254 295 347 349 396 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 973 95 -267 -84 186 482 -23 221 1 183 542
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,47% 51,36% -10,64% -74,68% 168,38% -16,05% -1,52% -36,14% 15,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,27% 0,00% -10,22% -6,12% 5,49% 14,47% -1,34% 1,60% 12,59% 14,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,19% 0,00% -36,63% -16,32% 3,90% 26,29% -4,12% 8,26% 37,88% 17,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,36% 96,67% 98,49% 99,73% 29,45% 97,55% 70,22% 82,52% 92,98% 91,71%
Rörelsekapital/omsättning 85,93% 143,00% 208,27% 209,92% 55,23% 153,62% 110,91% 121,99% 79,49% 46,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,65% 73,43% 67,59% 90,83% 89,86% 90,20% 40,28% 25,87% 28,61% 63,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 575,89% 78,82% 78,79% 1 009,72% 1 373,64% 1 019,15% 34,43% 17,49% 18,49% 271,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...