Visa allt om Torget i Löberöd AB
Visa allt om Torget i Löberöd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 29 688 28 686 27 651 27 744 27 446 27 545 26 622 25 221 23 101 17 786
Övrig omsättning - - - - 37 66 - 67 78 30
Rörelseresultat (EBIT) 203 153 306 174 -47 343 593 154 401 218
Resultat efter finansnetto 164 108 262 123 -84 319 515 103 385 200
Årets resultat 125 82 202 86 45 231 232 72 186 142
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 966 1 139 1 111 1 254 1 374 1 314 1 422 1 349 998 636
Omsättningstillgångar 2 728 2 298 2 568 2 184 1 888 1 857 1 371 1 238 1 416 1 310
Tillgångar 3 694 3 437 3 679 3 439 3 262 3 171 2 793 2 588 2 414 1 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 969 845 863 661 574 679 648 416 494 408
Obeskattade reserver 350 350 350 350 350 500 500 305 305 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 611 660 756 795 737 543 347 610 314 260
Kortfristiga skulder 1 763 1 582 1 710 1 633 1 600 1 449 1 298 1 256 1 301 1 098
Skulder och eget kapital 3 694 3 437 3 679 3 439 3 262 3 171 2 793 2 588 2 414 1 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 420 420 420 435 480 420 420 420 410 397
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 956 2 857 2 771 2 740 2 637 2 369 2 255 2 265 2 024 1 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 229 1 088 1 093 1 012 966 869 787 986 816 770
Utdelning till aktieägare 150 0 100 0 0 150 200 0 150 100
Omsättning 29 688 28 686 27 651 27 744 27 483 27 611 26 622 25 288 23 179 17 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 15 15 15 14 13 15 15 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 856 1 793 1 843 1 850 1 830 1 968 2 048 1 681 1 540 1 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 274 286 281 276 263 268 242 218 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 503 404 539 409 171 551 808 348 520 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,49% 3,74% -0,34% 1,09% -0,36% 3,47% 5,55% 9,18% 29,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,52% 4,51% 8,40% 5,12% -1,32% 10,94% 21,27% 6,07% 16,98% 11,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,69% 0,54% 1,12% 0,63% -0,16% 1,26% 2,23% 0,62% 1,77% 1,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,67% 26,74% 27,15% 25,92% 24,98% 25,54% 25,98% 24,25% 24,72% 26,14%
Rörelsekapital/omsättning 3,25% 2,50% 3,10% 1,99% 1,05% 1,48% 0,27% -0,07% 0,50% 1,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,62% 32,53% 30,88% 26,72% 25,50% 33,03% 36,39% 24,56% 29,56% 27,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,72% 81,10% 95,15% 76,67% 56,06% 60,73% 41,45% 30,73% 51,96% 52,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...