Visa allt om Luleå Stormarknad AB
Visa allt om Luleå Stormarknad AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 462 278 539 463 598 166 576 501 463 933 490 921 450 057 462 562 358 850 390 644
Övrig omsättning 86 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 093 16 112 18 221 18 823 13 281 12 409 19 328 14 757 6 062 15 184
Resultat efter finansnetto 20 091 19 941 20 638 24 751 14 046 13 315 20 197 15 574 7 707 16 822
Årets resultat 15 927 16 214 16 440 19 860 10 375 9 991 14 958 11 458 5 656 12 366
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 943 87 402 79 056 57 806 64 438 64 410 60 802 54 628 49 448 46 706
Omsättningstillgångar 130 261 123 878 119 964 126 863 100 893 95 571 90 725 80 029 75 396 75 495
Tillgångar 226 204 211 280 199 020 184 669 165 331 159 980 151 527 134 657 124 844 122 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 871 182 944 168 731 152 782 134 206 126 830 116 839 104 881 93 250 92 594
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 501 7 487 7 490 7 039 6 815 6 127 5 323 5 012 5 295 6 234
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 832 20 849 22 800 24 848 24 310 27 023 29 365 24 764 26 299 23 373
Skulder och eget kapital 226 204 211 280 199 020 184 669 165 331 159 980 151 527 134 657 124 844 122 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 821 741 810 809 869 754 692 549 1 151 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 - 246
Löner till övriga anställda 26 715 25 133 24 978 25 831 25 395 25 209 25 526 26 352 24 083 22 685
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 488 9 378 8 532 8 711 9 738 9 184 9 695 9 274 11 015 8 838
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 462 364 539 463 598 166 576 501 463 933 490 921 450 057 462 562 358 850 390 644
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 73 67 66 72 74 75 76 79 76 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 333 8 052 9 063 8 007 6 269 6 546 5 922 5 855 4 722 5 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 526 520 491 487 469 473 458 477 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 160 17 470 19 536 20 620 15 212 14 039 21 089 16 954 8 830 17 845
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,31% -9,81% 3,76% 24,26% -5,50% 9,08% -2,70% 28,90% -8,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,97% 9,58% 10,46% 13,51% 8,71% 8,42% 13,42% 11,64% 6,23% 13,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,39% 3,75% 3,48% 4,33% 3,10% 2,75% 4,52% 3,39% 2,17% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,03% 11,01% 9,93% 10,33% 11,89% 11,00% 13,44% 12,09% 12,83% 13,22%
Rörelsekapital/omsättning 23,24% 19,10% 16,24% 17,70% 16,51% 13,96% 13,63% 11,95% 13,68% 13,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,59% 86,59% 84,78% 82,73% 81,17% 79,28% 77,11% 77,89% 74,69% 75,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 371,84% 362,96% 212,34% 204,67% 89,23% 74,63% 81,27% 81,20% 86,92% 99,86%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 460 893 538 762 596 000 576 501 463 134 490 106 449 206 461 470 358 679 390 634
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 734 16 552 16 971 18 823 14 050 12 743 19 576 14 358 6 263 15 548
Resultat efter finansnetto 19 735 20 372 19 375 24 751 14 815 13 650 20 445 15 172 7 899 17 181
Årets resultat 15 583 16 152 12 057 19 860 8 612 7 738 14 029 11 360 7 952 16 407
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 752 86 584 78 563 57 806 64 265 64 628 59 791 53 283 54 184 45 695
Omsättningstillgångar 129 987 123 463 118 590 126 863 100 545 94 347 90 247 79 494 69 460 75 175
Tillgångar 224 739 210 046 197 153 184 669 164 809 158 975 150 039 132 777 123 644 120 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 205 160 622 146 470 152 782 121 177 115 730 108 121 97 092 85 732 82 780
Obeskattade reserver 28 871 28 785 28 274 0 19 425 16 263 12 892 11 359 11 615 14 619
Avsättningar (tkr) 0 0 0 7 039 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 663 20 639 22 409 24 848 24 208 26 982 29 025 24 326 26 298 23 471
Skulder och eget kapital 224 739 210 046 197 153 184 669 164 809 158 975 150 039 132 777 123 644 120 870
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 821 741 810 809 869 754 692 549 1 151 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 - 246
Löner till övriga anställda 26 715 25 133 24 978 25 831 25 395 25 209 25 526 26 352 24 083 22 685
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 488 9 378 8 532 7 981 9 452 10 171 9 695 9 274 11 015 8 838
Utdelning till aktieägare 15 000 3 000 2 000 1 000 2 000 0 0 0 3 000 5 000
Omsättning 460 893 538 762 596 000 576 501 463 134 490 106 449 206 461 470 358 679 390 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 73 67 66 72 74 75 76 79 76 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 314 8 041 9 030 8 007 6 259 6 535 5 911 5 841 4 719 5 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 526 520 481 483 482 473 458 477 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 801 17 449 17 837 20 186 15 547 13 939 20 903 16 121 8 684 17 862
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,45% -9,60% 3,38% 24,48% -5,50% 9,10% -2,66% 28,66% -8,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,87% 9,84% 9,91% 13,51% 9,21% 8,69% 13,72% 11,51% 6,45% 14,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,32% 3,84% 3,28% 4,33% 3,28% 2,82% 4,58% 3,31% 2,22% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,77% 10,89% 9,60% 10,33% 11,74% 10,86% 13,28% 11,88% 12,78% 13,22%
Rörelsekapital/omsättning 23,29% 19,09% 16,14% 17,70% 16,48% 13,74% 13,63% 11,95% 12,03% 13,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,09% 87,16% 85,48% 82,73% 82,21% 80,34% 78,39% 79,28% 76,10% 77,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 373,40% 364,64% 209,91% 204,67% 88,17% 70,21% 80,58% 80,46% 64,35% 98,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...