Visa allt om Cederwald Konsult AB
Visa allt om Cederwald Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 72 61 85 183 283 311 434 818 282 1 035
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 38 9 22 90 -76 -108 -171 201 -275 373
Resultat efter finansnetto 38 10 46 93 -73 -105 -164 199 -277 372
Årets resultat 38 10 46 93 -74 -105 -164 171 -127 259
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 260 260 1 419 570 568 508
Omsättningstillgångar 468 526 555 244 246 584 301 341 205 664
Tillgångar 468 526 555 504 506 585 720 911 773 1 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 452 513 504 478 475 548 653 816 646 773
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 17 13 9 0 0
Kortfristiga skulder 17 13 52 27 31 21 55 85 127 249
Skulder och eget kapital 468 526 555 504 506 585 720 911 773 1 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 297 377 282 327 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 9 262 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 1 26 45 112 96 102 98
Utdelning till aktieägare 75 100 0 20 90 0 0 0 0 0
Omsättning 72 61 85 183 283 311 434 818 289 1 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 72 61 85 183 283 311 434 818 282 1 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 1 4 22 287 345 498 390 462 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 9 22 90 -76 -108 -167 204 -275 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,03% -28,24% -53,55% -35,34% -9,00% -28,34% -46,94% 190,07% -72,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,12% 1,90% 8,29% 18,85% -13,83% -17,44% -22,50% 22,06% -35,58% 31,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,78% 16,39% 54,12% 51,91% -24,73% -32,80% -37,33% 24,57% -97,52% 36,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 72,13% 81,18% 100,00% 92,93% 100,00% 98,85% 81,66% 100,00% 98,74%
Rörelsekapital/omsättning 626,39% 840,98% 591,76% 118,58% 75,97% 181,03% 56,68% 31,30% 27,66% 40,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,58% 97,53% 90,81% 94,84% 93,87% 93,68% 90,69% 89,57% 83,57% 75,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 752,94% 4 046,15% 1 067,31% 903,70% 793,55% 2 780,95% 547,27% 401,18% 161,42% 266,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...