Visa allt om QL Förvaltning AB
Visa allt om QL Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 524 756 996 1 544 1 489 1 500 1 369 1 322 1 155
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -232 -146 -11 -319 378 378 429 369 367 -30
Resultat efter finansnetto -233 -145 -8 -314 386 381 431 380 626 -29
Årets resultat -233 -145 -8 -124 214 211 317 275 524 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 32 34 37 95 156 215 291 91 113
Omsättningstillgångar 148 322 545 772 1 241 1 152 1 202 859 1 205 761
Tillgångar 178 354 580 809 1 336 1 308 1 417 1 150 1 297 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -23 210 405 533 807 799 1 048 831 913 490
Obeskattade reserver 0 0 0 0 190 95 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 144 175 276 339 415 369 319 383 385
Skulder och eget kapital 178 354 580 809 1 336 1 308 1 417 1 150 1 297 874
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 348 - - 340 324 346 321 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 22 292 0 523 377 0 0 0 50 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 12 108 119 316 268 251 237 265 257 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 100 300 100 100 100
Omsättning 31 524 756 1 001 1 544 1 489 1 500 1 369 1 322 1 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 31 524 756 498 772 1 489 1 500 1 369 661 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 42 400 467 425 347 621 645 655 342 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -230 -144 -8 -261 439 449 505 445 396 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -94,08% -30,69% -24,10% -35,49% 3,69% -0,73% 9,57% 3,56% 14,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -130,34% -40,96% -1,38% -38,81% 28,82% 29,05% 30,42% 33,13% 48,27% -3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -748,39% -27,67% -1,06% -31,53% 24,94% 25,52% 28,73% 27,83% 47,35% -2,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,43% 99,87% 96,69% 97,22% 93,22% 98,40% 97,95% 97,88% 91,17%
Rörelsekapital/omsättning -170,97% 33,97% 48,94% 49,80% 58,42% 49,50% 55,53% 39,44% 62,18% 32,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -12,92% 59,32% 69,83% 65,88% 70,89% 66,44% 73,96% 72,26% 70,39% 56,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,63% 223,61% 311,43% 279,71% 366,08% 277,59% 325,75% 269,28% 314,62% 197,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...