Visa allt om AnnKi Bryhn Jansson Insikt Analys Strategi AB
Visa allt om AnnKi Bryhn Jansson Insikt Analys Strategi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 681 718 632 945 1 546 1 920 1 735 2 332 2 066 1 938
Övrig omsättning - 7 - - - - - - 1 989
Rörelseresultat (EBIT) -115 -102 -304 -29 379 806 568 1 207 898 985
Resultat efter finansnetto -72 -63 -112 42 513 813 594 1 232 937 913
Årets resultat 31 124 52 21 313 438 318 665 529 725
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 166 207 249 290 151 181 215 255 1 294
Omsättningstillgångar 2 863 2 880 3 134 3 395 3 480 3 357 2 774 2 718 1 877 698
Tillgångar 2 987 3 046 3 341 3 644 3 769 3 508 2 955 2 933 2 132 1 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 307 2 376 2 352 2 400 2 479 2 266 1 928 1 709 1 144 1 250
Obeskattade reserver 426 548 780 960 950 850 650 500 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 149 136 118
Kortfristiga skulder 255 123 210 284 340 392 377 574 651 623
Skulder och eget kapital 2 987 3 046 3 341 3 644 3 769 3 508 2 955 2 933 2 132 1 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 396 0 0 396 396 396 396 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 396 0 396 396 0 0 0 0 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 141 204 266 266 264 264 265 260 363
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
Omsättning 681 725 632 945 1 546 1 920 1 735 2 332 2 067 2 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 681 718 632 945 1 546 1 920 1 735 2 332 2 066 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 542 606 685 668 666 711 684 669 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -74 -61 -263 12 420 836 602 1 247 943 1 030
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,15% 13,61% -33,12% -38,87% -19,48% 10,66% -25,60% 12,88% 6,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,34% -0,89% -3,26% 1,23% 13,66% 24,23% 20,88% 42,62% 44,32% 50,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,28% -3,76% -17,25% 4,76% 33,31% 44,27% 35,56% 53,60% 45,74% 51,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 382,97% 383,98% 462,66% 329,21% 203,10% 154,43% 138,16% 91,94% 59,34% 3,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,36% 92,04% 88,61% 85,28% 84,35% 82,45% 81,46% 70,54% 60,41% 62,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 122,75% 2 341,46% 1 492,38% 1 195,42% 1 023,53% 856,38% 735,81% 473,52% 288,33% 112,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...