Visa allt om Din Del Försäljning AB
Visa allt om Din Del Försäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 31 277 55 081 60 322 63 136 66 772 105 205 139 711 135 890 120 508
Övrig omsättning - 34 2 79 168 166 1 173 14 21 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 14 979 17 752 11 460 6 733 -32 057 -9 521 -29 760 -8 669 -1 371
Resultat efter finansnetto -4 14 979 17 804 11 630 6 733 -32 353 -10 526 -30 303 -9 833 -1 960
Årets resultat 48 -18 77 -28 4 957 -23 975 -7 980 -22 582 -6 822 -1 355
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 0 33 109 399 1 100 2 981 3 644 3 576 2 329
Omsättningstillgångar 147 29 297 35 754 32 631 28 546 38 509 30 669 56 118 25 724 20 296
Tillgångar 148 29 297 35 787 32 740 28 945 39 609 33 650 59 762 29 300 22 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 14 155 14 173 14 096 14 124 14 159 12 514 101 103 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 487 145 1 279 3 945 3 820 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 15 142 21 614 18 157 14 676 24 171 17 192 55 841 29 197 22 132
Skulder och eget kapital 148 29 297 35 787 32 740 28 945 39 609 33 650 59 762 29 300 22 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 7 905 19 717 25 245 26 682 45 309 55 198 75 391 64 932 50 495
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 3 360 7 729 10 360 10 015 16 159 27 912 29 191 27 321 22 839
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 31 311 55 083 60 401 63 304 66 938 106 378 139 725 135 911 120 508
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 35 34 49 52 117 120 226 209 189
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 894 1 620 1 231 1 214 571 877 618 650 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 807 - - 525 693 463 441 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 14 979 17 799 11 460 6 733 -30 930 -8 032 -28 151 -7 325 -372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -43,22% -8,69% -4,46% -5,45% -36,53% -24,70% 2,81% 12,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 51,13% 49,78% 35,54% 23,86% -80,89% -28,28% -49,79% -29,58% -6,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 47,89% 32,34% 19,29% 10,94% -47,98% -9,05% -21,30% -6,38% -1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 45,26% 25,67% 23,99% 21,97% 21,47% 12,81% 0,20% -2,56% -1,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 48,32% 39,60% 43,05% 48,80% 35,75% 37,19% 0,17% 0,35% 1,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 193,48% 165,42% 179,72% 194,51% 159,32% 178,39% 100,50% 88,10% 91,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...