Visa allt om LGC Standards AB
Visa allt om LGC Standards AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 0 20 103 33 852 34 064 33 633 31 915 30 360 27 427 26 376 24 340
Övrig omsättning - 54 80 57 - - - - 124 -
Rörelseresultat (EBIT) -514 -2 616 803 1 984 767 729 111 919 1 716 684
Resultat efter finansnetto -485 -2 450 820 2 044 814 756 181 1 169 1 874 734
Årets resultat -485 -2 450 630 1 496 692 655 241 819 1 341 557
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 93 152 201 302 54 217 1 929 592
Omsättningstillgångar 909 2 526 9 524 10 553 8 853 7 480 7 497 6 926 5 546 6 258
Tillgångar 909 2 535 9 618 10 705 9 054 7 782 7 551 7 143 7 475 6 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 605 2 531 3 396 2 593 2 556 2 141 2 720 3 241 2 457
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 145 278 446 426 427
Avsättningar (tkr) 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 607 1 136 7 088 7 309 6 461 5 081 5 132 3 977 3 807 3 966
Skulder och eget kapital 909 2 535 9 618 10 705 9 054 7 782 7 551 7 143 7 475 6 850
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD - - - - - 571 630 379 507 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 145 4 924 6 056 5 758 5 584 4 442 4 993 4 038 3 777 3 040
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 74 1 806 2 527 2 239 2 117 1 926 2 007 1 748 1 473 1 454
Utdelning till aktieägare 0 0 630 3 693 655 240 820 1 341 557
Omsättning 0 20 157 33 932 34 121 33 633 31 915 30 360 27 427 26 500 24 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 16 17 16 15 14 15 13 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 256 1 991 2 129 2 242 2 280 2 024 2 110 2 398 2 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 154 432 535 537 530 536 543 482 540 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -505 -2 596 905 2 093 857 773 316 1 121 1 920 920
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -40,62% -0,62% 1,28% 5,38% 5,12% 10,69% 3,98% 8,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -96,41% 8,56% 19,09% 9,03% 9,79% 2,41% 16,39% 25,12% 10,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -12,16% 2,43% 6,00% 2,43% 2,39% 0,60% 4,27% 7,12% 3,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 34,00% 38,61% 41,78% 37,96% 40,76% 40,24% 39,60% 40,29% 37,35%
Rörelsekapital/omsättning - 6,91% 7,20% 9,52% 7,11% 7,52% 7,79% 10,75% 6,59% 9,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,22% 23,87% 26,32% 31,72% 28,64% 34,22% 31,07% 42,57% 47,46% 40,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,75% 222,36% 127,68% 138,84% 134,14% 146,05% 135,13% 161,08% 130,92% 144,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...