Visa allt om OF Maskin AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 44 672 44 304 45 993 38 310 39 580 39 708 19 321 298 0 0
Övrig omsättning 342 441 485 483 497 310 174 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 495 13 225 15 218 11 666 13 390 14 376 7 377 -1 -37 -13
Resultat efter finansnetto 13 616 13 221 15 248 12 195 13 738 14 634 7 388 6 -41 2 408
Årets resultat 150 1 913 2 105 262 671 2 060 4 457 613 434 1 451
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 504 43 189 42 565 38 681 34 960 32 197 23 163 21 836 22 536 22 536
Omsättningstillgångar 69 725 58 092 46 805 35 308 24 618 15 595 12 755 2 162 1 250 112
Tillgångar 114 229 101 281 89 370 73 989 59 578 47 793 35 919 23 997 23 786 22 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 062 8 912 6 999 4 893 4 631 3 960 21 710 17 253 16 640 16 430
Obeskattade reserver 13 374 11 958 10 953 8 167 6 814 5 952 5 987 4 325 5 170 5 844
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 86 744 74 050 64 918 53 405 42 905 30 905 3 093 2 309 1 976 0
Kortfristiga skulder 5 050 6 361 6 500 7 525 5 228 6 976 5 128 110 0 373
Skulder och eget kapital 114 229 101 281 89 370 73 989 59 578 47 793 35 919 23 997 23 786 22 648
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 510 6 009 3 261 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 416 2 328 1 091 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 19 810 0 0 225
Omsättning 45 014 44 745 46 478 38 793 40 077 40 018 19 495 298 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 16 15 15 15 14 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 482 2 606 2 875 2 554 2 639 2 647 1 380 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 590 555 631 609 561 311 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 661 18 005 19 237 15 132 16 276 17 817 7 377 -1 -37 -13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,83% -3,67% 20,05% -3,21% -0,32% 105,52% 6 383,56% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,97% 13,08% 17,06% 16,49% 23,09% 30,63% 20,57% 0,03% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,61% 29,90% 33,16% 31,85% 34,76% 36,86% 38,24% 2,01% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,77% 75,67% 71,94% 78,57% 76,85% 79,28% 64,34% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 144,78% 116,76% 87,63% 72,52% 48,99% 21,71% 39,48% 688,59% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,07% 18,01% 17,39% 15,22% 16,69% 18,00% 73,44% 85,18% 85,98% 91,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 356,53% 890,60% 697,17% 451,69% 450,23% 209,00% 231,38% 1 965,45% - 30,03%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...