Visa allt om Mc Govern Consulting AB
Visa allt om Mc Govern Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 165 4 808 4 477 4 215 7 339 8 469 8 744
Övrig omsättning 11 53 - 414 - - - 860 100 2
Rörelseresultat (EBIT) 3 42 -19 31 463 329 185 862 82 -164
Resultat efter finansnetto 3 49 1 56 443 295 155 844 40 -186
Årets resultat 2 38 0 176 242 215 114 537 40 -186
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 637 1 637 1 679 1 658 1 057 1 367 1 377 1 384 730 930
Omsättningstillgångar 36 119 78 231 1 826 1 281 1 660 1 499 2 159 2 101
Tillgångar 1 674 1 756 1 757 1 889 2 883 2 649 3 038 2 884 2 889 3 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 484 1 482 1 444 1 445 1 509 1 267 1 722 1 728 1 281 1 241
Obeskattade reserver 112 112 112 112 283 171 171 171 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 162 201 333 1 092 1 211 1 145 985 1 608 1 790
Skulder och eget kapital 1 674 1 756 1 757 1 889 2 883 2 649 3 038 2 884 2 889 3 031
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 400 412 312 312 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 201 1 838 1 325 1 322 2 907 3 113 3 089
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 58 480 499 467 931 1 109 1 249
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 240 0 670 120 90 0
Omsättning 11 53 0 579 4 808 4 477 4 215 8 199 8 569 8 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 6 6 6 6 25 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 28 801 746 703 294 498 583
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 44 384 374 346 146 243 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 42 -19 32 471 341 199 891 362 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -96,57% 7,39% 6,22% -42,57% -13,34% -3,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 3,12% 16,20% 12,65% 6,09% 30,03% 3,01% -5,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 35,76% 9,71% 7,48% 4,39% 11,80% 1,03% -1,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 41,82% 76,60% 76,93% 76,47% 70,40% 71,78% 73,34%
Rörelsekapital/omsättning - - - -61,82% 15,27% 1,56% 12,22% 7,00% 6,51% 3,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,87% 89,37% 87,16% 81,12% 59,58% 52,59% 60,83% 64,29% 44,34% 40,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,15% 73,46% 38,81% 69,37% 161,54% 98,84% 136,33% 141,93% 123,38% 106,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...