Visa allt om Fanthyttans Åkeri AB
Visa allt om Fanthyttans Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 689 18 002 16 806 16 575 12 939 16 585 3 377 3 455 4 244 2 957
Övrig omsättning 533 376 312 38 354 370 5 152 93 59
Rörelseresultat (EBIT) 33 803 916 527 719 828 207 27 291 -4
Resultat efter finansnetto -164 550 568 128 258 190 167 -34 228 -30
Årets resultat 56 109 112 96 5 11 54 1 39 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 663 8 527 7 185 8 448 8 334 8 106 871 1 126 1 362 1 319
Omsättningstillgångar 2 519 2 221 2 245 1 770 1 700 2 117 939 693 921 647
Tillgångar 9 183 10 748 9 430 10 218 10 034 10 223 1 810 1 819 2 282 1 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 684 729 720 608 512 507 506 452 452 413
Obeskattade reserver 1 350 1 600 1 200 790 790 550 400 315 355 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 076 4 043 3 386 4 731 5 313 6 053 372 536 700 703
Kortfristiga skulder 4 073 4 376 4 125 4 090 3 419 3 114 532 516 776 666
Skulder och eget kapital 9 183 10 748 9 430 10 218 10 034 10 223 1 810 1 819 2 282 1 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 250 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 6 227 5 740 5 596 4 620 5 130 289 490 802 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 954 1 694 1 705 1 417 1 546 99 306 423 345
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 19 222 18 378 17 118 16 613 13 293 16 955 3 382 3 607 4 337 3 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 19 18 18 15 12 1 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 934 947 934 921 863 1 382 3 377 1 152 1 061 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 438 420 411 407 563 411 357 390 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 950 2 693 2 561 2 083 2 102 2 200 420 248 533 160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,82% 7,12% 1,39% 28,10% -21,98% 391,12% -2,26% -18,59% 43,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,36% 7,47% 9,71% 5,16% 7,17% 8,12% 11,44% 1,59% 12,84% -0,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,18% 4,46% 5,45% 3,18% 5,56% 5,00% 6,13% 0,84% 6,90% -0,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,32% -11,97% -11,19% -14,00% -13,29% -6,01% 12,05% 5,12% 3,42% -0,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,92% 18,39% 17,56% 11,98% 10,91% 8,92% 44,24% 37,32% 31,01% 27,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,50% 50,11% 53,79% 42,27% 49,11% 66,70% 170,68% 130,62% 110,82% 86,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...