Visa allt om Lärande i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 763 190 707 317 664 784 604 423 539 673 493 992 460 406 399 681 358 728 282 840
Övrig omsättning 30 330 24 603 22 784 12 364 13 923 11 167 5 615 4 021 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 54 308 61 599 87 219 65 973 44 427 39 500 37 788 28 038 24 854 21 297
Resultat efter finansnetto 54 365 61 666 87 269 65 999 44 417 39 512 37 735 28 010 24 999 21 211
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 4 836 7 051 11 953
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 269 53 226 34 196 32 267 31 717 26 218 22 471 19 974 16 478 10 705
Omsättningstillgångar 87 437 78 645 81 739 71 441 63 373 78 269 71 205 82 153 76 140 61 834
Tillgångar 151 706 131 871 115 935 103 708 95 090 104 487 93 675 102 127 92 618 72 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 141 38 141 38 141 30 141 30 141 30 141 30 141 30 141 25 305 18 255
Obeskattade reserver 2 749 197 0 2 438 4 545 4 960 4 160 14 087 10 867 9 077
Avsättningar (tkr) 1 885 0 0 200 0 0 1 120 1 150 1 249 294
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 405
Kortfristiga skulder 108 931 93 533 77 794 70 929 60 404 69 386 58 254 56 748 55 198 42 508
Skulder och eget kapital 151 706 131 871 115 935 103 708 95 090 104 487 93 675 102 127 92 618 72 539
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 1 675 1 647 1 594 1 249 1 608 1 200 1 069 2 444 3 023 2 898
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 275 190 255 301 226 539 199 838 185 989 172 550 159 453 145 062 124 153 93 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 111 260 105 163 76 458 81 586 78 051 71 595 64 718 57 353 49 846 38 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 793 520 731 920 687 568 616 787 553 596 505 159 466 021 403 702 358 728 282 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 630 586 545 484 467 438 443 413 369 282
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 211 1 207 1 220 1 249 1 156 1 128 1 039 968 972 1 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 626 603 596 582 572 519 503 491 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 212 80 221 104 303 80 842 56 237 47 015 45 047 35 816 29 013 25 147
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,90% 6,40% 9,99% 12,00% 9,25% 7,29% 15,19% 11,42% 26,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,84% 46,77% 75,29% 63,65% 46,72% 37,82% 40,34% 27,56% 27,19% 29,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,12% 8,72% 13,13% 10,92% 8,23% 8,00% 8,21% 7,04% 7,02% 7,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,82% -2,10% 0,59% 0,08% 0,55% 1,80% 2,81% 6,36% 5,84% 6,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,55% 29,04% 32,90% 30,90% 35,43% 32,55% 35,64% 40,27% 36,47% 34,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,27% 84,08% 105,07% 100,72% 104,92% 112,80% 122,23% 144,77% 137,94% 145,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!