Visa allt om Fjugesta Bostäder Aktiebolag
Visa allt om Fjugesta Bostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 661 618 704 641 680 601 619 602 714 621
Övrig omsättning - - 6 6 115 37 92 3 2 3
Rörelseresultat (EBIT) 134 88 115 153 138 107 58 96 285 49
Resultat efter finansnetto 112 119 185 176 74 56 27 42 198 -23
Årets resultat 70 103 139 64 0 30 13 22 131 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 682 1 721 1 761 1 801 1 847 1 886 1 843 1 921 1 952 2 013
Omsättningstillgångar 595 467 389 236 217 85 231 165 104 133
Tillgångar 2 277 2 188 2 150 2 037 2 064 1 972 2 074 2 087 2 056 2 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 607 538 435 295 231 231 202 189 189 58
Obeskattade reserver 74 52 47 70 70 70 55 47 36 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 439 1 470 1 449 1 418 1 480 1 500 1 651 1 695 1 692 1 735
Kortfristiga skulder 156 129 220 253 283 171 166 156 139 353
Skulder och eget kapital 2 277 2 188 2 150 2 037 2 064 1 972 2 074 2 087 2 056 2 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 68 116 9 135 77 141 47 24 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 14 21 5 39 19 38 11 6 35
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Omsättning 661 618 710 647 795 638 711 605 716 624
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 174 128 155 199 184 153 104 163 345 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,96% -12,22% 9,83% -5,74% 13,14% -2,91% 2,82% -15,69% 14,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,50% 7,36% 10,70% 11,19% 6,73% 5,53% 2,89% 4,79% 13,86% 2,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,39% 26,05% 32,67% 35,57% 20,44% 18,14% 9,69% 16,61% 39,92% 8,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,41% 54,69% 24,01% -2,65% -9,71% -14,31% 10,50% 1,50% -4,90% -35,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,19% 26,44% 21,94% 17,01% 13,69% 14,33% 11,69% 10,68% 10,45% 2,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 381,41% 362,02% 176,82% 93,28% 76,68% 49,71% 139,16% 105,77% 74,82% 37,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...