Visa allt om Process & Maskin Teknik i Sollentuna Aktiebolag
Visa allt om Process & Maskin Teknik i Sollentuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 010 930 2 586 4 073 1 693 1 097 1 221 2 417 2 114 2 043
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 87 323 603 435 206 97 480 258 237
Resultat efter finansnetto 43 89 327 611 438 207 141 481 259 237
Årets resultat 72 168 228 368 238 110 178 275 152 137
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 709 722 735 544 4 9 15 12 22
Omsättningstillgångar 726 669 977 1 502 1 001 809 803 1 497 1 310 1 170
Tillgångar 1 269 1 378 1 700 2 237 1 545 813 811 1 512 1 322 1 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 793 721 734 656 439 344 361 650 624 548
Obeskattade reserver 391 445 576 546 440 328 274 379 284 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 93 185 279 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 212 298 850 389 141 177 484 413 404
Skulder och eget kapital 1 269 1 378 1 700 2 237 1 545 813 811 1 512 1 322 1 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 419 553 1 057 1 010 894
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 448 418 529 624 616 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 185 174 228 332 286 220 284 475 471 445
Utdelning till aktieägare 200 0 180 150 150 143 127 467 250 75
Omsättning 1 010 930 2 586 4 073 1 693 1 097 1 221 2 417 2 114 2 043
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 010 930 1 293 2 037 847 1 097 611 1 209 1 057 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 620 397 514 461 646 424 783 754 682
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 100 336 608 437 211 104 487 269 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,60% -64,04% -36,51% 140,58% 54,33% -10,16% -49,48% 14,33% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,47% 6,46% 19,29% 27,36% 28,35% 25,46% 17,39% 31,88% 19,59% 19,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,36% 9,57% 12,68% 15,03% 25,87% 18,87% 11,55% 19,94% 12,25% 11,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 52,13% 48,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,56% 49,14% 26,26% 16,01% 36,15% 60,89% 51,27% 41,91% 42,43% 37,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,52% 77,51% 69,60% 47,31% 49,40% 72,05% 69,41% 61,04% 62,67% 60,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 864,29% 315,57% 327,85% 176,71% 257,33% 573,76% 453,67% 309,30% 317,19% 289,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...