Visa allt om Lönns Trätransporter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 38 208 31 052 24 214 16 617 19 721 18 897 18 745 20 069 20 223 19 051
Övrig omsättning 713 51 96 544 21 224 30 105 43 518
Rörelseresultat (EBIT) 4 902 4 430 2 734 3 479 1 563 2 447 2 495 1 992 1 999 2 195
Resultat efter finansnetto 4 769 4 392 2 725 3 494 1 946 3 547 2 649 2 152 2 249 2 449
Årets resultat 2 653 2 655 1 125 2 225 1 941 2 522 2 207 1 947 2 137 2 083
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 025 12 695 10 716 5 298 2 510 3 819 2 071 3 006 5 238 6 620
Omsättningstillgångar 8 052 6 485 6 167 9 355 28 709 28 525 27 080 24 109 21 604 19 450
Tillgångar 30 077 19 180 16 883 14 652 31 218 32 344 29 151 27 115 26 841 26 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 278 5 625 2 970 2 345 23 579 25 137 22 615 20 508 18 561 16 424
Obeskattade reserver 9 495 8 315 7 315 6 040 5 390 5 920 5 320 5 484 5 842 5 990
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 908 1 500 2 500 3 479 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 396 3 739 4 098 2 788 2 250 1 287 1 216 1 123 2 438 3 656
Skulder och eget kapital 30 077 19 180 16 883 14 652 31 218 32 344 29 151 27 115 26 841 26 070
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 353 4 505 3 991
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 1 643 1 596 1 433
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 17 394 0 0 0 0 0
Omsättning 38 921 31 103 24 310 17 161 19 742 19 121 18 775 20 174 20 266 19 569
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 12 11 11 10 10 10 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 248 2 070 2 018 1 511 1 793 1 890 1 875 2 007 1 838 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 523 578 399 638 617 609 609 561 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 064 6 251 4 480 4 435 2 872 3 856 3 758 4 223 4 710 4 808
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,05% 28,24% 45,72% -15,74% 4,36% 0,81% -6,60% -0,76% 6,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,30% 23,11% 16,19% 23,85% 6,24% 10,97% 9,09% 7,94% 8,38% 9,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,84% 14,27% 11,29% 21,03% 9,87% 18,77% 14,13% 10,72% 11,12% 12,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,74% 80,34% 80,70% 83,30% 85,05% 85,78% 85,32% 81,58% 86,26% 92,67%
Rörelsekapital/omsättning 6,95% 8,84% 8,54% 39,52% 134,17% 144,14% 137,98% 114,53% 94,77% 82,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,15% 63,14% 51,39% 48,16% 89,00% 91,99% 91,81% 91,41% 86,13% 80,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,22% 173,44% 150,49% 335,55% 1 275,96% 2 216,39% 2 226,97% 2 146,84% 886,14% 532,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!