Visa allt om Golvläggar'n i Leksand AB
Visa allt om Golvläggar'n i Leksand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 442 2 892 3 381 4 257 4 377 4 386 4 307 3 804 3 560 3 061
Övrig omsättning 72 32 118 54 33 26 - 11 52 23
Rörelseresultat (EBIT) 189 -3 347 344 463 452 316 178 161 172
Resultat efter finansnetto 193 -2 354 353 489 453 313 173 152 170
Årets resultat 96 46 158 221 270 249 240 96 103 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 110 1 031 751 463 515 275 323 301 357 193
Omsättningstillgångar 810 1 355 1 887 2 083 1 918 1 520 1 149 886 731 698
Tillgångar 1 920 2 386 2 638 2 547 2 433 1 794 1 472 1 187 1 088 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 262 1 665 1 619 1 586 1 365 1 094 855 615 519 416
Obeskattade reserver 502 448 520 374 326 207 95 109 73 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 70 0 19 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 272 498 586 672 493 502 462 496 410
Skulder och eget kapital 1 920 2 386 2 638 2 547 2 433 1 794 1 472 1 187 1 088 891
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 333 340 300 301 210 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 730 979 1 067 1 326 926 899 876 870 856 697
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 295 372 422 488 515 479 460 457 411 325
Utdelning till aktieägare 0 0 0 125 0 0 10 0 0 0
Omsättning 2 514 2 924 3 499 4 311 4 410 4 412 4 307 3 815 3 612 3 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 221 964 1 127 1 064 1 094 1 097 1 436 1 268 1 187 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 456 503 458 440 444 552 549 506 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 51 400 421 522 510 403 257 217 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,56% -14,46% -20,58% -2,74% -0,21% 1,83% 13,22% 6,85% 16,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,36% -0,04% 13,53% 14,17% 20,51% 25,36% 21,47% 15,00% 14,80% 19,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,15% -0,03% 10,56% 8,48% 11,40% 10,37% 7,34% 4,68% 4,52% 5,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,64% 67,39% 67,35% 66,69% 66,62% 63,52% 59,14% 63,04% 61,83% 63,87%
Rörelsekapital/omsättning 26,74% 37,45% 41,08% 35,17% 28,47% 23,42% 15,02% 11,15% 6,60% 9,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,12% 84,43% 76,75% 73,09% 65,98% 69,48% 62,84% 58,42% 52,53% 51,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 515,92% 498,16% 375,50% 352,56% 283,63% 301,22% 222,91% 187,23% 145,97% 168,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...