Visa allt om Runow Media AB
Visa allt om Runow Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 198 1 602 1 572 1 960 2 193 1 393 1 230 1 483 1 242 1 630
Övrig omsättning 74 107 56 57 54 55 48 25 45 32
Rörelseresultat (EBIT) 244 200 294 452 327 234 130 158 292 162
Resultat efter finansnetto 244 200 397 389 331 236 141 112 292 62
Årets resultat 189 155 420 184 182 160 176 20 152 16
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 551 568 574 458 308 205 190 207 45 70
Omsättningstillgångar 688 681 645 709 735 583 503 713 719 400
Tillgångar 1 239 1 248 1 219 1 167 1 043 787 693 921 764 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 679 824 560 526 444 384 259 298 186
Obeskattade reserver 115 115 115 238 124 40 25 126 76 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 456 455 280 369 393 303 284 537 390 283
Skulder och eget kapital 1 239 1 248 1 219 1 167 1 043 787 693 921 764 469
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 350 380 509 342 276 460 368 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 561 62 111 130 60 66 51 72 89
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 140 157 135 163 184 138 127 192 174 169
Utdelning till aktieägare 400 200 300 156 150 100 100 50 60 40
Omsättning 1 272 1 709 1 628 2 017 2 247 1 448 1 278 1 508 1 287 1 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 599 801 1 572 980 1 097 697 615 742 621 815
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 276 356 602 334 431 285 257 364 324 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 306 262 356 566 400 279 192 247 311 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,22% 1,91% -19,80% -10,62% 57,43% 13,25% -17,06% 19,40% -23,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,77% 16,11% 32,65% 38,82% 31,83% 30,24% 20,49% 19,33% 39,01% 34,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,45% 12,55% 25,32% 23,11% 15,14% 17,09% 11,54% 12,00% 23,99% 9,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,82% 79,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,37% 14,11% 23,22% 17,35% 15,60% 20,10% 17,80% 11,87% 26,49% 7,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,15% 61,59% 74,95% 63,02% 59,19% 60,16% 58,07% 37,97% 46,17% 39,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,88% 149,67% 230,36% 192,14% 187,02% 192,41% 177,11% 132,77% 184,36% 141,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...