Visa allt om Ree Göteborg AB
Visa allt om Ree Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 903 3 671 3 610 3 428 3 286 3 371 3 550 4 976 3 758 4 028
Övrig omsättning 316 146 145 138 139 95 36 38 23 20
Rörelseresultat (EBIT) 132 165 79 53 7 50 170 1 565 -161 -54
Resultat efter finansnetto 87 119 51 30 -14 36 166 1 555 -163 -56
Årets resultat 64 90 36 21 15 3 90 1 371 -162 -56
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 15 48 96 138 211 159 210
Omsättningstillgångar 1 117 1 610 1 672 1 217 2 812 2 789 2 753 2 038 789 1 098
Tillgångar 1 117 1 610 1 679 1 232 2 861 2 885 2 891 2 249 948 1 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 424 361 271 235 214 199 196 107 -1 264 -1 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 42 42 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 693 1 250 1 408 997 2 646 2 643 2 652 2 143 2 212 2 410
Skulder och eget kapital 1 117 1 610 1 679 1 232 2 861 2 885 2 891 2 249 948 1 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 230 291 200 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 435 449 479 468 135 327 407 325 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 165 165 181 169 64 193 243 185 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 219 3 817 3 755 3 566 3 425 3 466 3 586 5 014 3 781 4 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 952 3 671 3 610 3 428 3 286 3 371 1 775 2 488 1 879 2 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 634 621 670 647 208 411 471 361 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 171 87 87 55 123 253 1 702 -87 16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,32% 1,69% 5,31% 4,32% -2,52% -5,04% -28,66% 32,41% -6,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,91% 10,31% 4,71% 4,30% 0,24% 1,73% 5,88% 69,59% -16,88% -4,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,41% 4,52% 2,19% 1,55% 0,21% 1,48% 4,79% 31,45% -4,26% -1,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,87% 44,21% 45,46% 40,64% 42,03% 29,25% 54,59% 80,85% 41,11% 47,62%
Rörelsekapital/omsättning 10,86% 9,81% 7,31% 6,42% 5,05% 4,33% 2,85% -2,11% -37,87% -32,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,96% 22,42% 16,14% 19,07% 7,48% 7,97% 7,85% 4,76% -133,33% -84,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,70% 9,76% 14,91% 20,76% 59,26% 59,40% 59,50% 77,27% 17,99% 38,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...